Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowa strona GIFT STAR

27.08.2014

Zapraszamy do odwiedzenia zupe³nie nowej ods³ony
strony internetowej firmy GIFT STAR. Dysponujemy obecnie
najbogatsz¹ ofert¹ smyczy reklamowych w Polsce. Na nowej stronie
prezentujemy ponad 70 modeli smyczy-mówi Piotr Zieliñski – w³aœciciel firmy GIFT STAR.
Zachêcamy do zwiêkszania wolumenu sprzeda¿y naszych Dystrybutorów
Zapraszamy  do instalacji nowych przegl¹darek NO-NAME dla SMYCZY oraz PenDrive.

Wystarczy tylko podpi¹æ linki:
www.smycze-katalog.pl
www.pendrive-katalog.pl