Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowa siedziba firmy CiTRON European USB Warehouse

15.12.2015

 

CiTRON to europejski dostawca pen drive i power bank. Dostarcza artyku³y do ponad 20-u europejskich krajów. „Do zmiany siedziby zmusi³ nas dynamiczny rozwój” – mówi Artur Owczarski w³aœciciel firmy. „Znacz¹cy wzrost iloœci zamówieñ skutkowa³ du¿ymi inwestycjami w park maszynowy.

Nowa siedziba to nie tylko bardziej przestrzenne biura ale przede wszystkim wiêksza powierzchnia produkcyjna i magazynowa. Znacznie urozmaiciliœmy liczbê pen drive i power banków dostêpnych od rêki. Oferujemy równoczeœnie wiele sposobów znakowania towaru. Wykonujemy grawery laserowe, nadruki full color, tampondruk, naklejki epoksydowe itd. 

Aktualna siedziba uniemo¿liwia³a nam rozwój zarówno produkcji jak i powiêkszenia parku maszynowego. Oceniamy, ¿e dziêki przeprowadzce i kolejnym inwestycjom nie tylko umocnimy ale i zdecydowanie rozwiniemy nasz¹ pozycjê na rynku polskim i rynkach zagranicznych” dodaje Owczarski.

CiTRON European USB Warehouse
ul. Jagielloñska 88 bud. 51L
00-992 Warszawa

www.citron.pl