Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowa maszyna marki Tajima TMAR Type II

26.07.2016


Poniewa¿ od zawsze mottem firmy Elephant Lukiæ Sp. J. oferuj¹cej znakowanie by³a przede wszystkim jakoœæ, postanowi³a ona zainwestowaæ w rozwój i jako pierwsza firma w Polsce zakupi³a now¹ maszynê marki Tajima TMAR Type II.

Ta hafciarka jako pierwsza na rynku zastosowa³a nowatorski, niezale¿ny napêd stopki haftuj¹cej. Rozwi¹zanie to umo¿liwia rozdzielenie pracy stopki i igielnicy.

W praktyce oznacza to, ¿e z wysokoœci komputera mo¿emy ustaliæ na ile stopka oddala siê od p³ytki œciegowej oraz regulowaæ jej skok, co pozwala na przytrzymywanie haftowanego materia³u, albo zupe³ne go nie dotykanie. Oznacza to, ¿e trudny materia³, który poszed³by za igielnic¹ do góry, bêdzie przez stopkê przytrzymany, a gruby materia³, który normalnie by³by przez stopkê zgniatany, nie bêdzie przez ni¹ dotykany. Pozwala to na uzyskanie wy¿szej jakoœci gotowego produktu.

Zastosowano równie¿ ulepszenia w postaci mniejszego ramienia do produktów gotowych wyposa¿onego w now¹, mniejsz¹ p³ytkê œciegow¹, oraz zupe³nie nowej ramy czapkowej, której zadaniem jest zwiêkszenie rzeczywistego pola haftu na czapkach (mo¿liwoœæ haftu jak najbli¿ej daszka).To ostatnie udoskonalenie jest jak najbardziej wpisane w specjalizacjê firmy, czyli znakowania gotowych czapek.

Za³oga firmy Elephant zapowiada ze tak bardzo po¿¹dany haft 3D na czapkach mo¿e wejœæ na inny poziom abstrakcji dziêki nowatorskiej stopce.