Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowa marka w ofercie Falk&Ross!

27.05.2015

Firma Falk&Ross rozszerzy³a swoj¹ ofertê o now¹ markê Nakedshirt. Razem pojawi siê 34 nowych produktów w wersjach mêskich i damskich, uzupe³nione o kilka modeli dzieciêcych.


Ubrania cechuje dokona³a jakoœæ wykonania, nowoczesny krój, bardzo miêkki w dotyku materia³ oraz zastosowanie p³askich szwów na przeszyciach. Marka specjalizuje siê w t-shirtach, tank topach oraz koszulkach polo. Mo¿na wœród nich znaleŸæ koszulki z krótkim i d³ugim rêkawem, rêkawem batwing, ko³nierzem v-neck, scoop czy boatneck.


Nakedshirt to równie¿ wiele modeli wyprodukowanych z bawe³ny organicznej, które dodatkowo okreœlone s¹ znakiem „nakedgreen”. Kolejn¹ grupê stanowi¹ produkty wyprodukowane w 100% z bawe³ny oraz modele zawieraj¹ce w sk³adzie domieszkê wiskozy, tak¿e pochodz¹cej z celulozy bambusowej.


Wszystkie produkty zosta³y po raz pierwszy zaprezentowane na targach FESPA 2015 w Kolonii.


Wiêcej informacji na www.falk-ross.eu