Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowa lokalizacja magazynu TEXET Poland

12.04.2017


Magazyn firmy TEXET Poland z dniem 10 kwietnia rozpocz¹³ funkcjonowanie w nowym miejscu. Zlokalizowany jest w kompleksie Nickel Technology Park w Z³otnikach pod Poznaniem.

Wiêksza powierzchnia pozwoli sprawniej obs³u¿yæ rosn¹c¹ iloœæ zamówieñ (dodatkowe 1700 miejsc paletowych w stosunku do poprzedniego magazynu). Wiêksza powierzchnia umo¿liwi równie¿ trzymanie wiêkszej iloœci towaru na miejscu w Polsce, co powi¹zane jest z rozwojem nowej us³ugi TEXET 24h Delivery.

Biuro oraz Showroom TEXET Poland zastan¹ przeniesione w drugiej kolejnoœci (planowana data to 1 czerwca 2017).

Do tego momentu biuro oraz dzia³ handlowy pozostaj¹ przy ul. Jasielskiej 10 w Poznaniu.