Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NOWA LOKALIZACJA FIRMY ARTCLIP ADVERTISING AGENCY

17.05.2017

Firma ArtClip Advertising Agency z dniem 01.05.2017r., zmieni³a swoj¹ lokalizacjê.
Obecnie znajdujemy siê w budynku przy ul. Jedynaka 16 w Wieliczce.
    Zajmujemy siê projektowaniem i produkcj¹ materia³ów POS wspieraj¹cych sprzeda¿: stojaki reklamowe, standy z tworzywa, krawaty, traye, ekspozytory naladowe, displaye, bilonownice podœwietlane.
    Dysponujemy parkiem maszynowym, zapleczem technicznym oraz wykwalifikowan¹, doœwiadczon¹ za³og¹, pozwalaj¹c¹ na realizacjê nawet z³o¿onych projektów we w³asnym zakresie.
W procesie produkcji wykorzystujemy materia³y takie jak tworzywa sztuczne, karton, drewno, szk³o a tak¿e metal.
    Nowa, wiêksza powierzchnia pozwoli nam na rozwiniêcie naszej dzia³alnoœci i podjêcie siê nowych wyzwañ. Dla nas nie ma rzeczy niemo¿liwych!
Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy!!
www.artclip.com.pl