Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowa inwestycja w Maximie

27.07.2016

 

Maxim – producent kubków reklamowych sygnowanych mark¹ Porceline by Maxim uruchomi³ kolejny, nowoczesny piec tunelowy do wypa³u ceramiki. Dziêki najnowszej inwestycji moce produkcyjne tej wielkopolskiej firmy wzros³y do poziom a¿ 25 000 kubków z nadrukiem na dobê.

Nowy piec wp³yn¹³ jednak nie tylko na zwiêkszenie wydajnoœci. Dziêki szeregowi innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych zwiêkszy³a siê tak¿e jakoœæ wypalanej ceramiki. Zainstalowanie tzw. „nadmuchu zimnego powietrza” o temperaturze 680 °C wp³ynê³o na wzrost intensywnoœæ drukowanych kolorów, natomiast zestaw silników z termo obiegiem zapewnia równomiernoœæ wypa³u oraz prawid³owe dotlenianie pieca.