Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowa hala produkcyjna firmy Asgard

27.01.2016

Dnia 8 stycznia, w firmie ASGARD Sp. z o.o., odby³o siê uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej. Produkcja ruszy³a w nowym miejscu 11 stycznia 2016 roku.

 

ASGARD Sp. z o.o. to wiod¹cy importer upominków reklamowych w Polsce, a tak¿e dostawca na rynki miêdzynarodowe. Jest to firma z ca³kowicie polskim kapita³em, która w ostatnich latach rozwija siê bardzo dynamicznie oferuj¹c klientom szeroki asortyment upominków, które zawsze zgodne s¹ z aktualnymi trendami i oczekiwaniami klientów. Asgard Sp. z o.o. jest laureatem wielu uznanych nagród i wyró¿nieñ takich jak: Korona Reklamy czy Gazela Biznesu.

 

Otwarcie hali produkcyjnej to ostatni etap przeprowadzki do nowej siedziby w podpoznañskim Baranowie – w styczniu 2015 roku firma przenios³a ju¿ magazyny oraz biura. Aktualnie Asgard posiada magazyn o powierzchni 2.500 m2 na ponad 3.500 miejsc paletowych, w których znajduje siê ponad 8 mln sztuk produktów.

 

„Nowa siedziba, a w niej du¿a powierzchnia magazynowa i produkcyjna, stwarza nam kolejne mo¿liwoœci do rozwoju. W ostatnich latach borykaliœmy siê przede wszystkim z problemem braku miejsca – mówi Anna Roszczak Wiceprezes Zarz¹du. Obecnie mo¿emy realizowaæ coraz wiêksze zamówienia w krótkim czasie, jednoczeœnie zachowuj¹c wysok¹ jakoœæ produktów.”

 

Nowa hala produkcyjna o powierzchni 800 m2, pozwoli firmie na poszerzenie oferty metod znakowania oraz na powiêkszenie obecnego parku maszynowego. Przestrzeñ produkcyjna jest bardzo nowoczesna, zaprojektowana i wykonana zgodnie z najnowszymi standardami. W hali produkcyjnej znajduj¹ siê równie¿ biura dla kierowników produkcji, pomieszczenia dla dzia³u graficznego oraz studio fotograficzne. Ca³oœæ procesu produkcyjnego bêdzie  wspiera³ specjalistyczny program produkcyjny, który zdecydowanie u³atwi planowanie, zarz¹dzanie oraz monitorowanie zadañ produkcyjnych. Dzia³ produkcji po³¹czony jest bezpoœrednio z magazynem, co skraca do minimum czas potrzebny na dzia³ania operacyjne. Dziêki tym zmianom bêdzie mo¿liwe zwiêkszenie wolumenu wykonywanych zleceñ oraz przyspieszenie terminów realizacji. Pracownicy dzia³u produkcji to g³ównie osoby z wieloletnim doœwiadczeniem, które z oddaniem wykonuj¹ zlecenia, dziêki czemu firma znana jest z wykonywania wysokiej jakoœci znakowania.

 

www.asgard.pl