Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nowa formu³a, du¿a frekwencja uczestników – Wieczór Bran¿owy dla Cz³onków PIAP 2014 zakoñczony SUKCESEM

18.02.2014

Nowa formu³a, du¿a frekwencja uczestników – Wieczór Bran¿owy dla Cz³onków PIAP 2014 zakoñczony SUKCESEM


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych po raz czwarty by³a organizatorem Wieczoru Bran¿owego dla Cz³onków PIAP, który sta³ siê doskona³¹ okazj¹ do spotkañ i rozmów biznesowych pomiêdzy dostawcami i agencjami reklamowymi zrzeszonymi w Izbie. Frekwencja uczestników zaskoczy³a organizatorów a nowa formu³a spotkania sta³a siê idealnym rozwi¹zaniem umo¿liwiaj¹cym integracjê firm Cz³onkowskich PIAP. Wieczór Bran¿owy PIAP odby³ siê 6.02.2014 w warszawskiej Restauracji Duchnicka Wine&Food. Gospodarzami wydarzenia by³y firmy: Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych, Axpol Trading Sp.z o.o. Sp.K, Europapier-Impap Sp.z o.o., Inspirion Polska Sp.z o.o., CiTRON BTL Magdalena Owczarska, Jaguar Tomasz Chwi³owicz, Texet Poland Sp.z o.o. ,United Brands Poland Sp z o.o., RITF advnet Polska Sp.z o.o. oraz Brandfathers & Sons Sp.z o.o.

Pomys³ wieczoru bran¿owego dla Cz³onków PIAP powsta³ w ubieg³ym roku, do tej pory organizowane by³y eventy PIAP, jednak o zupe³nie innym charakterze. Zaproponowana przez nas formu³a mia³a na celu spotkanie w mi³ej, eleganckiej acz lekko biznesowej atmosferze. Zale¿a³o nam na stworzeniu eventu sprzyjaj¹cego rozmowom  i wzajemnemu poznaniu siê. Dlatego te¿ istotny by³ dobór miejsca oraz menu. Z informacji jakie do mnie dotar³y formu³a eventu przypad³a do gustu Cz³onkom Izby, a mi³e s³owa niew¹tpliwie satysfakcjonuj¹ i motywuj¹ do organizacji tego typu spotkañ w przysz³oœci – mówi Magda Owczarska Wiceprezes PIAP, organizator wieczoru .

Podczas wydarzenia odby³a siê uroczysta Gala PIAP w trakcie, której Zarz¹d Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych wrêczy³ statuetki z okazji okr¹g³ych Jubileuszy firm Cz³onkowskich 2013/2014 oraz z³o¿y³ gratulacje i ¿yczenia dalszych sukcesów wszystkim Jubilatom PIAP. Jubileusze 2013 œwiêtowa³y firmy: Agencja Reklamowa Good Gift, Trober Polska, Macma Polska Sp.z o.o., Spark Promotions Sp.z o.o., Artystik Poland Group Sp. z o.o., AWIH Zbigniew Zieliñski, Lizard Leszek Ró¿ycki, Polski Drukarz Sp.z o.o. oraz Jubilaci PIAP 2014: BTL Forms, Axa-Trading Paulina Kurkowska, Agencja Reklamowa INSPIRACJE Monika Kargol, CiTRON, AMC Group, Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o., OOH magazine, Gift Star Piotr Zieliñski, Prime Line s.c., Poligraf, Stylweiss s.c., Avant Fabryka Porcelitu, Quo Vadis Polonia Sp.z o.o., PPH WAZA s.c..

Po raz pierwszy w historii organizacji Zarz¹d Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych nagrodzi³ firmê Cz³onkowsk¹, która otrzyma³a najwiêksz¹ liczbê pozytywnych komentarzy w Programie Gwiazdy PIAP – statuetkê i Gwiazdê PIAP 2013 otrzyma³a firma Texet Poland Sp.z o.o.. Gwiazdy PIAP* to lista najbardziej presti¿owych, najbardziej wiarygodnych i godnych zaufania firm PIAP w bran¿y artyku³ów promocyjnych. Firmy, które w biznesie kieruj¹ siê zasadami Fair Play. Wiêcej informacji

 

 

 

Podczas uroczystej Gali PIAP Prezes Iwona Duliñska zachêca³a uczestników spotkania do zg³aszania kandydatur do Nagrody im. Aleksandra Goœciniaka . Zarz¹d Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych koñcem ubieg³ego roku powo³a³ Kapitu³ê i Nagrodê im. Aleksandra Goœciniaka, która ma na celu wy³onienie i wyró¿nienie osób wyj¹tkowych z bran¿y wyró¿niaj¹cych siê swoj¹ osobowoœci¹, wyj¹tkowymi cechami charakteru, kszta³tuj¹cych w³aœciwe postawy biznesowe. Wiêcej informacji

Po czêœci oficjalnej wieczoru przyszed³ czas na rozmowy kuluarowe i integracjê Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych. Goœcie mieli równie¿ okazjê uczestniczyæ w œwietnym pokazie barmañskim uczestników Programu Mam Talent – Flair Brothers . Pozytywne recenzje i oceny uczestników Wieczoru Bran¿owego PIAP 2014 przeros³y oczekiwania organizatorów. Zarz¹d Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych zamierza w przysz³oœci kontynuowaæ tradycjê i organizowaæ tego typu spotkania dla Cz³onków Izby.

FOTORELACJA Z WIECZORU BRAN¯OWEGO PIAP 2014

Recenzje uczestników Wieczoru Bran¿owego dla Cz³onków PIAP 2014:

Wieczór Bran¿owy dla Cz³onków PIAP to doskona³y pomys³. Mo¿na pog³êbiæ istniej¹ce i nawi¹zaæ nowe relacje z cz³onkami Izby, wys³uchaæ komentarzy i opinii o aktualnych wydarzeniach w bran¿y i skomentowaæ sytuacjê na rynku. Cenne jest te¿ spotkanie z w³adzami PIAP-u. Dla nas tym bardziej znacz¹ce, ¿e cz³onkiem Izby jesteœmy od roku. Sama organizacja równie¿ na najwy¿szym poziomie, bardzo dobrze wybrane miejsce, idealne proporcje czêœci oficjalnej i rozmów kuluarowych, nie zabrak³o równie¿ chwili rozrywki. Gratulacje dla organizatorów, podziêkowania dla sponsorów. Jeœli tylko bêd¹ mo¿liwoœci i chêci, takie spotkania powinny byæ organizowane przy okazji obecnoœci przedstawicieli firm cz³onkowskich na targach czy innych wydarzeniach bran¿owych. Dla mnie pomys³ trafiony – Wojciech W¹sowski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy, 12M PRODUCENT MATERIA£ÓW BTL i POS

Idea spotkañ bran¿owych realizowana przez PIAP konsoliduje œrodowisko i jest idealn¹  platform¹  wymiany Informacji oraz zacieœniania relacji . Spotkanie zorganizowane przez PIAP w dniu 6-02-2014   mia³o bardzo profesjonalny charakter . W mi³ej i przyjaznej atmosferze  wrêczano statuetki jubilatom 2013/2014,omawiano  nowe projekty -Gwiazdy PIAP I Nagrodê im. A. Goœciniaka. Uczestnicy spotkania mieli  te¿ okazjê podziwiaæ  fascynuj¹cy pokaz barmañski .Wybór miejsca spotkania   by³ dodatkowym atutem : doskona³e wina i jedzenie  oraz kameralne wnêtrze. Gratulacje dla organizatorówJoanna Warkocka BTL FORMS

Bardzo dziêkujê za zaproszenie na Wieczór Bran¿owy dla Cz³onków PIAP. W spotkaniu uczestniczy³am po raz drugi – za pierwszym razem jako cz³onek, nazwijmy to ” niezrzeszony” i muszê przyznaæ, ¿e wówczas wieczór nie by³ a¿ tak udany, jak ostatnio. Có¿ mogê dodaæ- wyœmienite towarzystwo, wspania³e menu, fenomenalny pokaz barmañski i uczta dla podniebienia w postaci ciasta czekoladowego, którego nie zapomnê … Bardzo dziêkujê za mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ w profesjonalnym towarzystwiedr Edyta Lisowska  Managing Director EBLIS B&L

Pomimo sporej frekwencji podczas Wieczoru Bran¿owego PIAP organizatorom uda³o siê stworzyæ bardzo mi³¹, kameraln¹ atmosferê, sprzyjaj¹c¹ nawi¹zywaniu nowych znajomoœci i towarzysko-biznesowym rozmowomZbyszek Czulak – Preses RITTER-PEN spó³ka z o.o.

Wydarzenie takie jak Wieczór Bran¿owy PIAP daje mo¿liwoœæ nawi¹zania nowych kontaktów biznesowych oraz zacieœnienia dotychczasowych, co dla rozwoju naszej firmy i dla mnie osobiœcie, jest bezcenne. Mo¿liwoœæ spotkania i rozmowy ze wspania³ymi osobami które s¹ mocno zaanga¿owane w swoj¹ pracê, w tak komfortowych warunkach, przy lampce dobrego wina, daje mnóstwo przyjemnoœci i okazjê do otwartej, szczerej rozmowy – Monika Witt Mount Blanc Kierownik ds. marketingu i klientów korporacyjnych

Jestem nowym cz³onkiem PIAP-u, dlatego spotkanie by³o dla mnie dobr¹ okazj¹ do poznania innych firm cz³onkowskich. Atmosfera podczas ca³ego wieczoru by³a przyjazna, dodatkowo statuetka jubileuszowa – œwietny pomys³ organizatorów. Mam nadziejê, ¿e nawi¹zane kontakty podczas tego wieczoru bêd¹ owocowa³y przez kolejne 25 lat dzia³alnoœci mojej firmy”.Zenon Kijowski wspó³w³aœciciel firmy P.P.H. „WAZA” s.c.

Mi³y wieczór, super miejsce – œwietna okazja na spotkania, rozmowy oraz integracjê bran¿y-Adam Chmielewski – Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy EXPEN

Z wielk¹ satysfakcj¹ i z nieukrywan¹ dum¹ uczestniczy³em wraz z moj¹ ¿on¹ w wieczorze bran¿owym PIAP. Organizacja któr¹ tworzy³em i której sekunduje jest dzisiaj doros³¹ pann¹ na wydaniu. Poziom przygotowania spotkania oraz jej oprawa wypad³ celuj¹co, mi³e wnêtrze ,dobra kuchnia ,atmosfera sprawiaj¹ ¿e warto byæ razem, wymieniaæ siê doœwiadczeniami i uwagami o rynku ,¿yciu, po ludzku poplotkowaæ. Spotkaæ ludzi których na co dzieñ mo¿na us³yszeæ przez telefon. Jedn¹ z nagród PIAP odebra³a moja wychowanka z firmy BTL FORMS ,co te¿ sprawi³o mi ogromn¹ przyjemnoœæ.10 lat tej drugiej pewnie te¿. PIAP organizacja zapraszana dziœ na PSI posiadaj¹ca ponad 130 cz³onków, maj¹ca w³asn¹ nagrodê ,bêd¹ca cz³onkiem Krajowej Izby Gospodarczej jest modelowym przyk³adem na bran¿owe stowarzyszenie. Moja  chwilowa absencja na rynku sprawi³a ¿e ostrzej mogê popatrzeæ na pewne sprawy. PIAP z roku na rok dojrzewa i tego typu wa¿ne dla bran¿y spotkania s¹ na to dowodem .TAK TRZYMAÆ. Niech ¿yje przyjaŸñ miêdzy parasolkami i  kalendarzami œciennymi. Niech umacniaj¹ siê dobre stosunki pomiêdzy kubkami i rêcznikami. Niech ¿yj¹ gad¿ety. Reklamodawcy ze wszystkich stron œwiata ³¹czcie siê – Zbigniew Grzeszczuk – Wspó³za³o¿yciel PIAP

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 130 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426