Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Niezbêdnik na letni¹ wyprawê wg Falk&Ross!

07.07.2016


Okres letniego wypoczynku jest ju¿ w pe³ni. W odzie¿y dominuj¹ tkaniny lekkie o niskich gramaturach. Popularny jest luŸny i bardzo wygodny krój, czêsto przechodz¹cy w styl oversized.

Poni¿ej znajduje siê kilka wybranych produktów, które bêd¹ idealnymi prezentami dla klientów. Bêd¹ je oni mogli zabraæ ze sob¹ na letni wypoczynek.

Sukienka bez rêkawów z g³êbokim dekoltem od marki Bella+Canvas. Niska gramatura, dopasowany krój i d³ugoœæ przed kolano sprawi¹, ¿e bêdzie doskona³ym strojem na gor¹ce letnie dni.

Natomiast lekka damska koszulka Kate od Nakedshirt o luŸnym kroju oversized, to idealna propozycja na lato. Wykonana w 70% procentach z wiskozy jest bardzo miêkka w dotyku i bardziej odporna na uszkodzenia.

Do tego lekkie spodenki lub szorty w jasnych, intensywnych odcieniach o luŸnym, przewiewnym kroju oraz jeden ze s³omkowych kapeluszy od Beechfield. Uzupe³nieniem stroju bêd¹ letnie Espadryle B&C w pastelowych kolorach, jak White, Pacific Green, Fluo Pink czy Pacific Pink oraz rêcznik pla¿owy Rhine marki Towels by Jassz w 19 soczystych odcieniach do wyboru.

Do ca³oœci zestawu brakuje tylko drinka z palemk¹ i hamaka na egzotycznej wyspie.

 

Pozosta³e produkty mo¿na znaleŸæ na www.falk-ross.eu