Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nieustaj¹ce udoskonalenia serwisu Senatora…

02.10.2013

Nieustaj¹ce udoskonalenia serwisu Senatora…

 

Senator GmbH & Co KGaA kontynuuje proces udoskonalenia jakoœci serwisu. Przeniesienie zak³adu Mugs by Rou Bill do siedziby g³ównej w Gross – Bieberau zosta³o zakoñczone sukcesem. Nastêpnym etapem jest integracja klientów z Europy wschodniej z centralnym odzia³em Senator GmbH.


Firma nie przewiduje zmian dla klientów z Polski. Nadal bêd¹ oni obs³ugiwani przez ten sam polskojêzyczny dzia³ sprzeda¿y oraz dzia³ marketingu. Nie ulegn¹ zmianie tak¿e numery telefonów.

 

Na pierwszym planie wszelkich dzia³añ jest zadowolenie klienta. Zapocz¹tkowane czynnoœci maj¹ na celu zbudowanie struktur, które pozwol¹ na optymalizacjê przep³ywu informacji oraz wiêksz¹ efektywnoœæ.

 

Kontakt: Senator Polska sp. z o.o., Tel. 500 074 879, biuro@senatorpolska.pl