Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nie straæ szansy na zdobycie nowych klientów. Wykorzystaj potencja³ niemieckich targów Expo 4.0.

25.11.2013

Dotrzyj do10 000 potencjalnych klientów. Reklamuj siê w Przewodniku Bran¿owym i b¹dŸ obecny na targach Expo 4.0.


Zastanawiasz siê jak zdobyæ nowych klientów w najbardziej op³acalny sposób? Poszukujesz narzêdzia, które pozwoli Ci dotrzeæ do szerokiego grona odbiorców? Skorzystaj z reklamy w Przewodniku Bran¿owym targów Expo 4.0 w Stuttgarcie.


Dziêki niemu w wygodny sposób poprowadzisz kampaniê promocyjn¹ swojej firmy. Wszystko to bez dodatkowych przygotowañ i kosztów a tak¿e bez koniecznoœci odbywania dalekich podró¿y s³u¿bowych. Unikasz zarówno ¿mudnej pracy koncepcyjnej jak i przygotowania nowej bazy kontaktów.


Skorzystaj z doœwiadczenia wydawcy i organizatora targów, który przygotowa³  dla Ciebie profesjonalne bran¿owe narzêdzie reklamy.


W cenie jednej reklamy zyskujesz medium reklamowe trafiaj¹ce do 10 000 potencjalnych klientów i zaznaczasz swoj¹ obecnoœæ w bran¿y na ca³y nadchodz¹cy rok.


Dowiedz siê wiêcej