Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nie ma jak orygina³. Orygina³ to presti¿. Podróbka siê nie op³aca

27.08.2014

 

W Numerze m.in.:

 1. GAD¯ETY ORYGINA£
  • Jedn¹ z najwa¿niejszych cech ka¿dego produktu oferowanego na rynku, niezale¿nie od bran¿y, jest jego autentycznoœœ. Wybór oryginalnych produktów wiele mówi zarówno o ostatecznym odbiorcy, jak i o producencie czy dystrybutorze.

   

 2. TECHNOLOGIE
  • Druk sublimacyjny to obecnie najchêtniej stosowana technika nadruku nie tylko na tkaninach poliestrowych, ale tak¿e kubkach porcelitowych, a nawet na specjalnie powleczonych blachach aluminiowych. O niezwyk³ej popularnoœci decyduje fakt, ¿e technologia ta daje niemal nieograniczone
   mo¿liwoœci w u¿yciu pe³nego koloru zadruku, odwzorowaniu niemal ka¿dego projektu, a produkcja jest szybka i wydajna. Trudno uwierzyæ, ale pierwsze firmy specjalizuj¹ce siê w druku sublimacyjnym pojawi³y siê na dobre w Polsce dopiero na prze³omie wieków. Teraz niektóre z nich zdominowa³y rynek nie tylko krajowy, ale tak¿e europejski.

   

 3. TECHNOLOGIE
  • Jury dokona³o wyboru. Dziewiêæ firm opuœci³o tegoroczne Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2014 z medalami. W konkursie na Innowacje przyznano ostatecznie trzy z³ote, piêæ srebrnych i jeden br¹zowy kr¹¿ek. Komisja powo³ana przez organizatora oceni³a miêdzy innymi nowoczesnoœæ zastosowanie, oszczêdnoœæ zu¿ycia materia³ów i energii,
   funkcjonalnoœæ, stopieñ oddzia³ywania urz¹dzenia lub maszyny na œrodowisko i oczywiscie stopieñ wykorzystania rozwi¹zañ innowacyjnych.

   

 4. PREMADAYS 2015 POD ZNAKIEM NOWOŒCI
  • 4 lutego przysz³ego roku w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI przy ul. Pr¹dzyñskiego 12/14 rozpoczn¹ siê najwiêksze w Europie Œrodkowej targi bran¿y reklamowej i poligraficznej – RemaDays 2015. Organizatorzy spodziewaj¹ siê, ¿e w ci¹gu trzech dni pojawi siê kilkanaœcie tysiêcy goœci zwiedzaj¹cych targi. Najnowsze produkty, maszyny, urz¹dzenia i us³ugi zaprezentuje ponad piêciuset wystawców z kraju i zagranicy.

   

Chcesz dowiedzieæ siê wiêcej? Zamów prenumeratê