Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nasza rada: Nie pozwól siê wzbogacaæ markom odzie¿y reklamowej!

12.09.2017


Byæ mo¿e dziwnie to brzmi ze strony wy³¹cznego dystrybutora marki KEYA, poni¿ej nasze uzasadnienie.

Nikt nie w¹tpi w si³ê Internetu, który dzia³a na korzyœæ klientów ostatecznych, pozwalaj¹c mu porównywaæ identyczne produkty bez problemu.
Bior¹c to pod uwagê oraz s³ysz¹c ¿e klienci (poœredników) czêsto s¹ pod presj¹ i musz¹ zmniejszyæ swój zysk, postanowiliœmy spróbowaæ znaleŸæ skuteczne narzêdzie pozwalaj¹c naszym klientom zagwarantowaæ ich mar¿ê.

Taka jest geneza istnienia naszej gamy produktów NEUTRAL (bez metki producenta/importera)

Od pewnego czasu nasza firma poczyni³a inwestycje w tym kierunku. Aktualnie oferujemy ju¿ 3 T-shirty oraz 2 polary i bez w¹tpienia bêdziemy to kontynuowaæ aby byæ pionierami w tej dziedzinie.

O kolejnych produktach bêdziemy Pañstwa informowaæ na bie¿¹co.

Po wiêcej szczegó³ów zapraszamy na nasz¹ stronê www.keyaeurope.pl  lub zachêcamy do kontaktu telefonicznego 71/346 44 77 z wielk¹ przyjemnoœci¹ odpowiemy na wszystkie Pañstwa pytania.