Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Najwiêkszy na œwiecie portal ze sprzêtem i dodatkami do sitodruku ju¿ dostêpny w Polsce!

11.05.2017

Screen Printing International we wspó³pracy z firm¹ Jetpol.pl uruchomi³ platformê zakupow¹ esitodruk.pl. Strona ta jest polsk¹ wersj¹ popularnego na ca³ym œwiecie portalu screenprintinginternational.com, który dostarcza sprzêt, farby, chemiê oraz dodatki do sitodruku.

 

Esitodruk.pl jest wspania³ym rozwi¹zaniem dla ka¿dego, kto pragnie zajmowaæ siê sitodrukiem lub jest zaawansowanym producentem i potrzebuje sprawdzonych rozwi¹zañ oraz sprzêtu. Portal oferuje produkty takich producentów jak: Riley Hopkins (karuzele sitodrukowe), Amex (farby oraz chemia), Ryonet (karuzele do sitodruku), BBC Dryers (suszarki oraz tunele susz¹ce), Green Galaxy (farby), Sgreen Chemicals (chemia) oraz DIY Printshop (zestawy dla pocz¹tkuj¹cych).

 

Dziêki wspó³pracy z firm¹ Jetpol.pl, klienci s¹ w stanie uzyskaæ natychmiastow¹, fachow¹ poradê odnoœnie produkcji, równie¿ w jêzyku polskim, a w razie potrzeby, istnieje mo¿liwoœæ obejrzenia wybranych sprzêtów SPI w demo-roomie firmy Jetpol.pl. Ponadto czêœæ produktów bêdzie bezpoœrednio wysy³ana z magazynu zlokalizowanego w Polsce, co znacznie skraca czas dostawy.

 

Produkty dostêpne przez esitodruk.pl s¹ doceniane na ca³ym œwiecie ze wzglêdu na swoj¹ wysok¹ jakoœæ, atrakcyjn¹ cenê i ³atw¹ dostêpnoœæ. Z pewnoœci¹ ka¿dy, kto jest zainteresowany sitodrukiem znajdzie na esitodruk.pl coœ dla siebie.

 

Zapraszamy na esitodruk.pl !

https://www.youtube.com/watch?v=BMJSXFT-Y3c