Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Najnowszy Gifts Journal w wersji web

29.02.2016

W dniu dzisiejszym zosta³ opublikowany w wersji web najnowszy numer Gifts Journala.

56 numer jest ju¿ dostêpny pod adresem https://issuu.com/gjcintermedia/docs/gjp_56_web lub na stronie www.giftsjournal.pl

Znajd¹ tam Pañstwo wiele ciekawych artyku³ów z bran¿y oraz sta³e pozycje z nowymi informacjami.