Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Najmodniejszy sezon Jesieñ/Zima z Falk&Ross!

11.09.2015

Najmodniejszy sezon Jesieñ/Zima z Falk&Ross!


Najbardziej inspiruj¹cy Katalog produktów na jesieñ i zimê 2015 jest ju¿ dostêpny. Trends for Fall/Winter 2015 od Falk&Ross to 129 najmodniejszych produktów marek, jak B&C, Tee Jays, Stormtech, SG, Regatta, Anvil czy FDM i Result.


Na 60 stronach znajdziemy przekrój przez produkty z szerokiej oferty Falk&Ross. Poza superpopularnymi lekkimi kurtkami, softshellami, bezrêkawnikami i kurtkami jeansowymi, znajdziemy tak¿e bluzy, polary, kurtki zimowe oraz koszule biznesowe, popularne o ka¿dej porze roku.


Uzupe³nieniem jest utrzymana w rockowym klimacie kolekcja Karlowsky „Rock Chief” dla gastronomii oraz rêczniki i szlafroki a tak¿e torby i plecaki. Nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ czapek.


Wszystkie zdjêcia zamieszczone w Katalogu s¹ dynamiczne i zosta³y wykonane w ciekawych aran¿acjach oraz w plenerach, a przedstawione na nich produkty mo¿na zobaczyæ w ¿ywych i oryginalnych stylizacjach.


Wiêcej informacji na www.falk-ross.eu