Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

NAGRODA PUBLICZNOήI ZoomArt 2016

16.03.2016

 

11 marca br. w Miêdzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach mia³a miejsce gala fina³owa festiwalu i konkursu kalendarzy ZoomArt. Przedsiêwziêcie skierowane by³o do ilustratorów, grafików, fotografów, wydawców, artystów i pasjonatów sztuki i designu.

 

Zarówno publicznoœæ jak i jury ocenia³o prace w kategoriach: kalendarze ksi¹¿kowe, wieloplanszowe, trójdzielne oraz kalendarz OLD z lat ubieg³ych i charytatywny.

 

Nagrodê Publicznoœci ZoomArt 2016 zosta³a przyznana producentowi kalendarzy ksi¹¿kowych marki PierLuigi, firmie A.S.S.-3 Ewa Skoczeñ za kalendarz „Premio”.

 

– wypowiedŸ Ewy Skoczeñ „Nagroda przyznana przez publicznoœæ podczas gali fina³owej festiwalu jest dla nas du¿ym wyró¿nieniem, motywuj¹cym do dalszego rozwoju i designu marki PierLuigi. Dziêkujemy za zauwa¿enie i docenienie naszego kalendarza.”