Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Nadchodzi Kolekcja 2017 od Falk&Ross!

10.01.2017


Nowy katalog Falk&Ross na 2017 rok jest ju¿ dostêpny! Mo¿na w nim znaleŸæ 2200 modeli odzie¿y reklamowej i roboczej od ponad 50 wiod¹cych marek. A¿ 200 produktów z tej liczby to nowoœci. Poza tym nowe dzia³y, indeksy na pocz¹tku ka¿dego dzia³u oraz lepsza prezentacja produktów i zdjêæ. Tak
w kilku s³owach mo¿na nakreœliæ najwa¿niejsze elementy Katalogu.

Na uwagê zas³uguje nowa marka Comfort Colors, która posiada w ofercie mêskie i damskie koszulki t-shirt oraz bluzy. Regatta rozszerzy³a ofertê
o produkty typowo sportowe w ramach marki Regatta Activewear.

Marka B&C poszerzy³a ofertê m.in. o poliestrowe koszulki przeznaczone do sublimacji oraz o produkty z bawe³ny organicznej. Wprowadzono w nich system „B&C no Label”. Gildan rozbudowa³ ofertê produktów o nowe modele
z serii „Softstyle” oraz „Performance”, a marka Mantis powiêkszy³a seriê „Superstar” i wprowadzi³a nowe „One” i „Slub”. Result i Tee Jays wzbogaci³y ofertê Falk&Ross m.in. o nowe pikowane kurtki i bezrêkawniki.

Nowy katalog podzielony jest na 16 dzia³ów, a dwa z nich przeznaczone s¹ dla koszulek t-shirt. Na wstêpnie znalaz³ siê obszerny spis z nowoœciami,
a indeksy umieszczone na pocz¹tku ka¿dego z dzia³ów zosta³y poszerzone
o dodatkowe informacje, jak certyfikat Oeko-Tex, zawartoœæ bawe³ny organicznej czy obecnoœæ odrywanej metki.

 

Wiêcej informacji na www.falk-ross.eu