Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Na tym jubileuszu trzeba byæ !

10.10.2013

Na tym jubileuszu trzeba byæ !

 

 

Ju¿ prawie szeœciuset wystawców potwierdzi³o swój udzia³ w lutowych targach Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2014, które 5. lutego rozpoczn¹ siê w Warszawie. – To dowód na to, ¿e organizowana przez nas impreza jest najwiêksz¹ tego typu w ca³ej Europie Œrodkowej i Wschodniej – mówi³ prezes GJC Inter Media, S³awomir Giefing. Trzydniowe spotkanie fachowców z bran¿y reklamy i marketingu odbêdzie siê ju¿ po raz dziesi¹ty.

 

Ranga warszawskich targów roœnie z roku na rok, co potwierdzaj¹ statystyki. – Liczba wystawców i odwiedzaj¹cych targi jest imponuj¹ca. W ubieg³ym roku RemaDays odwiedzi³o 12 tysiêcy osób zwi¹zanych z rynkiem reklamowym. RemaDays jest okazj¹, by w jednym miejscu i jednym czasie zapoznaæ siê z najnowszymi produktami, rozwi¹zaniami i trendami panuj¹cymi w tej dynamicznie rozwijaj¹cej siê bran¿y – t³umaczy S³awomir Giefing. Niew¹tpliw¹ zaletê warszawskich Targów Reklamy i Poligrafii stanowi tak¿e multidyscyplinarnoœæ. RemaDays sk³ada siê bowiem z czterech sektorów.

 

Dla specjalistów zwi¹zanych z reklam¹ zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ przygotowany bêdzie sektor Out&Indor Systems. Obejmuje on zarówno reklamê mobiln¹, billboardy, megaplakaty, reklamê œwietln¹ i wizualn¹, jak i kompletne rozwi¹zania w dotycz¹ce reklamy w miejscach sprzeda¿y (materia³y POS, standy, ekspozytury, stojaki). Mówi¹c obrazowo, elementy które wyró¿nia firmê na tle innych, a przede wszystkim zainteresuj¹ potencjalnych jej klientów.

 

Osobne miejsce zarezerwowane jest dla gad¿etów. W sektorze GiftsWorld bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z najwiêksz¹ w Polsce ofert¹ producentów i dystrybutorów upominków reklamowych. Poznaæ innowacyjne rozwi¹zania i niekonwencjonalne pomys³y stosowane przez firmy. Podczas targów przeprowadzony zostanie konkurs „Gifts of the Year”. Jego celem jest jeszcze wiêksza promocja najpopularniejszych upominków 2013 roku. G³osowanie odbywaæ siê bêdzie na stoisku organizatora, a udzia³ w niej mog¹ wzi¹æ przedstawiciele agencji reklamowych i dystrybutorów. To nie jedyne wyró¿nienie jakie zostanie przyznane podczas lutowej imprezy w Warszawie. – „Korona Reklamy” trafi do najlepszych firm w poszczególnych sektorach. Medale otrzymaj¹ liderzy innowacji. Poznamy tak¿e zwyciêzców konkursu „Catalogue of the Year” – wyjaœni³ Prezes GJC Inter Media.

 

Z myœl¹ o firmach oferuj¹cych nowoczesne rozwi¹zania produkcyjne zwi¹zane z bran¿¹ reklamow¹ (druk wielkoformatowy, cyfrowy, haft, plotery, sitodruk, grawer, tampodruk, farby, folie) stworzony jest sektor TechnologyPark. Klienci, którzy zainteresowani s¹ unowoczeœnieniem parku maszynowego lub jego stworzeniem od podstaw, bêd¹ mogli zapoznaæ siê z najnowszymi technologiami stosowanymi na œwiecie.

 

Ostatni sektor targowy PrintShow, to propozycja skierowana dla wszystkich firm zwi¹zanych z bran¿¹ poligraficzn¹ t¹ tradycyjn¹ offsetow¹ jak i cyfrow¹. Specjaliœci w tej dziedzinie zaprezentuj¹ tak¿e komponenty do druku.

 

Tradycyjnie ju¿, Targom Reklamy i Poligrafii towarzyszyæ bêdzie RemaCongress. To doskona³a okazja by podczas wyk³adów, prowadzonych przez wybitnych specjalistów, zapoznaæ siê z innowacyjnymi rozwi¹zaniami z dziedziny reklamy i marketingu stosowanymi aktualnie na œwiecie.

 

Targi RemaDays, to niew¹tpliwie najwiêksze wydarzenie w bran¿y reklamowej nie tylko w Polsce, ale tak¿e w tej czêœci Europy. To doskona³a okazja by zaistnieæ, lub umocniæ swoj¹ pozycjê na rynku. To tak¿e miejsce w którym odwiedzaj¹cy mog¹ nawi¹zaæ bezpoœredni kontakt z producentami, porównaæ oferty, zapoznaæ siê z nowoœciami, pozyskaæ partnera w biznesie czy skorzystaæ z porad wybitnych fachowców z bran¿y reklamowej i marketingowej. A to wszystko w jednym miejscu i czasie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw 2014

5-7 lutego 20014

Centrum EXPO XXI