Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Na to czeka³ ca³y rynek odzie¿y reklamowej… Fruit of the Loom wprowadza koszulki Sofspun®

24.07.2014

Na to czeka³ ca³y rynek odzie¿y reklamowej…

Fruit of the Loom wprowadza koszulki Sofspun®

 

Szuka³eœ koszulki, która ³¹czy³aby w sobie korzyœci œrodowiskowe wraz z najlepsz¹ jakoœci¹ do wykonywania nadruków. Chcia³byœ aby zastosowane by³y otwarte w³ókna, ale zapewniona by³a tak¿e miêkkoœæ bawe³ny czesanej ringspun? Nie musisz szukaæ ani chwili d³u¿ej. Fruit of the Loom stworzy³ Sofspun®, zupe³nie wyj¹tkow¹ oraz rewolucyjn¹ technologiê wytwarzania tkanin.

 

Wprowadzone w lipcu nowe koszulki Sofspun® s¹ pierwszymi tego typu koszulkami na rynku. Oznacza to, ¿e klienci niemusz¹ ju¿ szukaæ kompromisu miêdzy nadrukami najlepszej jakoœci, zaletami œrodowiskowymi oraz ³atwoœci¹ w utrzymaniu. Nowa bawe³niana koszulka Sofspun® firmy Fruit of the Loom spe³nia wszystkie te wymagania.

 

Zaprojektowane z dba³oœci¹ o najnowsze trendy, koszulki dla kobiet i mê¿czyzn Sofspun® (160/165gm/m²) doskonale sprawdzaj¹ siê w sprzeda¿y detalicznej, bran¿y turystycznej, muzycznej, do celów licencyjnych oraz jako odzie¿ do pracy. Dostêpne w 10 kolorach: Ciemno¿ó³tym, czerwonym, pomarañczowym, Kelly Green, ciemnoniebieskim, fuksja, Heather Grey, granatowym, czarnym oraz bia³ym. Rozmiary dla mê¿czyzn S–3XL, dla kobiet XS–2XL.

 

Kirsty Button, mened¿er ds. marketingu firmy Fruit of the Loom, mówi: „Klienci pytali nas o bawe³niane koszulki z otwartymi w³óknami. Zale¿a³o im na produkcie, który zapewnia³by korzyœci wynikaj¹ce z dba³oœci o œrodowisko oraz jakoœci nadruków, a jednoczeœnie by³by miêkki w dotyku dziêki zastosowaniu bawe³ny ringspun. Fruit of the Loom podj¹³ wyzwanie i rozwin¹³ prze³omow¹ technologiê produkcji materia³u Sofspun®, dziêki której projektanci dodatków zyskali trzy wa¿ne elementy – zwiêkszon¹ jakoœæ nadruku, ³atwoœæ w utrzymaniu oraz zalety œrodowiskowe. A to wszystko w jednym produkcie!”

 

Sofspun® jest produkowany w fabryce firmy w Maroko, gdzie ka¿dego tygodnia wytwarza siê ponad 2 miliony koszulek oraz bluz. To powszechnie znany fakt, ¿e produkcja o otwartych w³óknach ogranicza iloœæ odpadów, zu¿ywa mniej energii oraz zmniejsza zanieczyszczenie. Marokañska fabryka jest znana na ca³ym œwiecie ze swojej wiarygodnoœci spo³ecznej, za co zosta³a nagrodzona œwiadectwem Gold WRAP.

 

Podobnie jak inne ubrania Fruit of the Loom, koszulki Sofspun® spe³niaj¹ standardy Oeko-Tex, co oznacza, ¿e nie zawieraj¹ ¿adnych substancji szkodliwych dla ludzi i œrodowiska. Co wiêcej, wykorzystujemy przêdzê wyprodukowan¹ w etyczny sposób.

 

Poniewa¿ nowe koszulki Sofspun® s¹ wykonane z otwartych w³ókien, stanowi¹ idealny materia³ pod nadruk. Tkanina jest stabilna, trwa³a oraz poddaj¹ca siê koloryzowaniu, dziêki czemu oferuje jeszcze lepsze korzyœci.

 

Kirsty dodaje: „Wprowadzenie koszulek Sofspun® zapewnia klientom wiele nowych mo¿liwoœci biznesowych. Dla tych, którzy prowadz¹ sprzeda¿ bezpoœrednio sprzeda¿ do klientów detalicznych, Sofspun® odpowiada na coraz bardziej rygorystyczny poziom odpowiedzialnoœci spo³ecznej, przy jednoczesnym zapewnieniu stylowych i wygodnych produktów.”

 

Tel: +49 631 35 31 878
Email:
service@fotlinc.com
Website: www.fruitoftheloom.pl