Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Na polskim rynku reklamowym pojawi³a siê nowa firma o nazwie FRIENDS

15.04.2014

Na polskim rynku reklamowym pojawi³a siê nowa firma o nazwie FRIENDS. Spó³kê za³o¿y³a trójka przyjació³, która ju¿ od kilku lat jest zwi¹zana z bran¿¹ Artyku³ów Reklamowych – Maja Pietkiewicz, Anna Koby³t i Daniel Bobin.

 

Od pocz¹tku lutego 2014 Friends jest Ekskluzywnym Przedstawicielem znanej na rynku marki KOZIOL, cenionej w œwiecie za design. Firma obejmuje dystrybucj¹ tereny Polski, Litwy, £otwy i Estonii.

Dodatkowo od 1 maja 2014 spó³ka stanie siê tak¿e Ekskluzywnym Partnerem marki SENATOR na rynku polskim, producenta wysokiej jakoœci artyku³ów piœmienniczych, kubków i organizerów.

 

M³ody, dynamiczny zespó³ stawia na profesjonalne rozwi¹zania i kreatywne pomys³y tworzone dla przyjació³.

 

www.friends4friends.pl   

kontakt: Daniel@friends4friends.pl

zobacz nowy katalog 5-10-15 www.friends4friends.pl/Documents/5-10-15.pdf