Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

MPM-Quality Sp. z o. o. przed³u¿y³a udzia³ w programie SWB

07.03.2014

Firma MPM-Quality specjalizuje siê w produkcji, imporcie, dystrybucji i sprzeda¿y towarów oraz œwiadczeniu us³ug reklamowych. Oddzia³y firmowe mieszcz¹ siê w Polsce, Czechach, S³owacji i na Wêgrzech.Na dzieñ dzisiejszy posiada nastêpuj¹ce dzia³y:

  • artyku³y piœmiennicze i biurowe
  • zegary, zegarki
  • budziki
  • bi¿uteriê ze stali nierdzewnej
  • akcesoria jubilerskie.

Rosn¹ce zapotrzebowanie rynku na us³ugi reklamowe spowodowa³o wzbogacanie oferty MPM o us³ugi znakowania laserem, tamponem, t³oczeniem i haftem. Ka¿dego roku firma wprowadza nowe produkty aby uatrakcyjniæ swoj¹ ofertê dla sta³ych klientów oraz zainteresowaæ i zdobyæ nowych.

MPM-Quality Sp. z o. o.
Karpacka 24
43-300 Bielsko – Bia³a
tel.: 48338227008
www.mpm-quality.com
email: biznes@mpm-quality.com