Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Monitorowanie aktywnoœci z opask¹ GO!

06.07.2017

Dystrybutor gad¿etów elektronicznych firma jettStudio wprowadza do swojej oferty nowy produkt w kategorii akcesoria technologiczne. Model GO! To niedroga opaska na rêkê, za pomoc¹ której mo¿emy monitorowaæ swoj¹ kondycjê fizyczn¹, zmierzyæ iloœæ kroków, przebyt¹ odleg³oœæ, czy te¿ liczbê spalonych kalorii. Wygodna silikonowa opaska zapewnia komfort podczas wysi³ku fizycznego. Model posiada wbudowany zegarek.

Opaska dostêpna jest w siedmiu podstawowych kolorach: bia³y, czarny, czerwony, ¿ó³ty, pomarañczowy, zielony, niebieski. Produkcja modelu w indywidualnym kolorze dla nak³adu minimalnego 5000szt. Opcjonalne znakowanie produktu.

Pe³na oferta dostêpna na stronach dystrybutora: www.jettstudio.pl i www.pslworld.com