Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Monachium po raz pierwszy na trasie OneDay Roadshow.

16.03.2016

Z niecierpliwoœci¹ czekaliœmy na dzisiejszy dzieñ. Po raz pierwszy bowiem OneDay Roadshow mia³ zawitaæ do Monachium. Z nieskrywana radoœci¹ przywitaliœmy pierwszych zwiedzaj¹cych, którzy ju¿ od 10.00 czekali na spotkanie z miêdzynarodowymi dostawcami nowoœci reklamowych.

 

wiêcej na www.onedayshow.eu