Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

M£ODZI PRZEDSIÊBIORCY Z POLSKI, EUROPY I USA PODPISALI „DEKLARACJÊ KATOWICK¥”

06.11.2015

Historyczne – na skalê miêdzynarodow¹ – spotkanie m³odych przedsiêbiorców odby³o siê w Katowicach podczas V Europejskiego Kongresu Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. W ramach EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015 reprezentanci organizacji M³odych Przedsiêbiorców z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych ustalili wspóln¹ deklaracjê okreœlaj¹c¹ stanowisko M³odych Przedsiêbiorców dotycz¹ce negocjowanego w³aœnie pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ i rz¹dem USAporozumienia TTIP – Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji. Katowicka deklaracja ma byæ oficjalnym g³osem broni¹cym ich interesów, który wkrótce trafi do stron negocjuj¹cych umowê.


TTIP (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership), czyli porozumienie o wolnym handlu miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Stanami Zjednoczonymi, obejmie swoim zakresem tak¿e dzia³ania podejmowane przez m³odych przedsiêbiorców.  Zakres i postêp negocjacji porozumienia oraz szanse i zagro¿enia, jakie niesie ono dla m³odych przedsiêbiorców, to tylko niektóre z tematów, jakie poruszali eksperci z Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych podczas okr¹g³ego sto³u poœwiêconego tematyce TTIP.  Uczestnikami spotkania by³y organizacje M³odych Przedsiêbiorców zrzeszone w YES for Europe – Europejskiej Konfederacji M³odych Przedsiêbiorców oraz m³odzi przedsiêbiorcy z USA. w dyskusji wziêli równie¿ udzia³ m.in.: Ryszard Schnepf, Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, Luca de Carli z zespo³u negocjacyjnego Komisji Europejskiej, Angela Palazzolo z Ambasady USA w Polsceoraz prof. Piotr Moncarz, przewodnicz¹cy US-Polish Trade Council i profesor Uniwersytetu Stanforda.

 

„Wynikiem dyskusji Okr¹g³ego Sto³u by³o ustalenie wspólnego stanowiska strony europejskiej – organizacji zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji M³odych Przedsiêbiorców. Deklaracja ta zosta³a obecnie przekazana do ratyfikacji obecnym przy okr¹g³ym stole reprezentantom z Pacific Council z USA. W momencie ustalenia wspólnego stanowiska przeka¿emy nasze postulaty na rêce przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz rz¹du USA.– mówi Przemys³aw Grzywa, wiceprzewodnicz¹cy Forum M³odych Przedsiêbiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, reprezentant Polski w YES for Europe.

 

Wœród postulatów katowickiej deklaracji znajduj¹ siê m.in. w³¹czenie reprezentacji m³odych przedsiêbiorców do konsultacji ostatecznej treœci porozumienia, promocja kultury przedsiêbiorczoœci, uruchomienie transatlantyckiego programu wymiany m³odych przedsiêbiorców, wprowadzenie wiz dla przedsiêbiorców do swobodnego poruszania siê po obu stronach Atlantyku. Sygnatariusze wskazuj¹ równie¿ mocno, aby postanowienia porozumienia wspiera³y rozwój m³odych firmy na wczesnym etapie rozwoju biznesu, czyli do oko³o trzech lat dzia³alnoœci.

 

Okr¹g³y Stó³ dotycz¹cy TTIP by³ czêœci¹ wydarzeñ realizowanych w ramach EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015 podczas V Europejskiego Kongresu Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw w Katowicach. Prócz niego odby³ siê szereg spotkañ i paneli dyskusyjnych dotycz¹cych m³odej przedsiêbiorczoœci w odniesieniu do Polski i Europy. Uzupe³nieniem by³ kolejny zjazd (po Atenach, Rzymie i Londynie) reprezentacji organizacji cz³onkowskich Europejskiej Konfederacji M³odych Przedsiêbiorców (YES for Europe z siedzib¹ w Brukseli), którego wynikiem by³ m.in. wybór Przemys³awa Grzywy z Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na szefa europejskiej delegacji do G20 Young Entrepreneurs Alliance na lata 2016-2017. „To bardzo wa¿ne wyró¿nienie dla dzia³alnoœci RIG w Katowicach i m³odych przedsiêbiorców z Polski na arenie miêdzynarodowej.” – oceni³ Janusz Dramski, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, reprezentant Polski w YES for Europe.G20 YEA jest miêdzynarodow¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ organizacje m³odych przedsiêbiorców z Pañstw G20 i oficjalnym g³osem m³odych przedsiêbiorców na szczycie G20.

 

Organizatorem EU-US YES Summit Katowice 2015 jest Forum M³odych Przedsiêbiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz YES for Europe – Europejska Konfederacja M³odych Przedsiêbiorców zsiedzib¹ w Brukseli. Wiêcej informacji na temat wydarzenia dostêpnych jest Programie Kongresu na www.ekmsp.eu, stronie wydarzenia www.katowice.youthentrepreneurship.eu oraz na oficjalnym wydarzeniu na Facebook’uhttp://bit.ly/EU-US_YES_Katowice_2015.