Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Modny powrót do szko³y z Falk&Ross!

12.08.2016

 

Wrzesieñ ju¿ za pasem i za chwilê pe³n¹ par¹ rusz¹ przygotowania do nowego roku szkolnego.

W ofercie Falk&Ross jest oko³o 300 ró¿nych produktów, które mog¹ siê znaleŸæ
w wyposa¿eniu ka¿dego ucznia. Od t-shirtów i koszulek polo, przez bluzy i kurtki, po plecaki, worki czy piórniki oraz pokrowce na telefony i laptopy. W katalogu producentów mo¿na znaleŸæ tak¿e markê Mantis Kids, która jest dedykowana dla dzieci i m³odzie¿y.

Ubrania i torby zosta³y zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami w modzie oraz
z wysokiej jakoœci materia³ów. Ka¿dy z tych produktów jest przygotowany do wykonania dekoracji
w postaci nadruku lub haftu. Kilku z producentów stosuje ponadto metki TearAway, które daj¹ jeszcze wiêksze mo¿liwoœci personalizacji.

Na uwagê zas³uguje przygotowana do nadruku sublimacyjnego seria produktów Sublimation. S¹ to worki, portfele, piórniki, pokrowce na telefony, plecaki i torby na ramiê wykonane w 100%
z poliestru oraz z frontem w kolorze bia³ym. Natomiast worki i plecaki z serii Graphic maj¹ materia³
w ró¿ne ciekawe wzory, np. kwiaty, kropki czy palmy.

 

Wiêcej produktów na http://www.falk-ross.eu/Produkty-/Odzie-dzieci-ca-/?lang=5&shp=1