Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Modele Retro

15.06.2015

Modele Retro

Przedsiêbiorstwo Handlowe SOLARON oferuje Pañstwu ca³¹ gamê wyrobów, gdzie ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.

S¹ to artyku³y w stylu retro , postarzone  wykonane rêcznie z metalu posiadaj¹ce elementy ruchome (np.: ko³a). Rozmiar waha siê od 12 do 80 cm.

Wyroby zaklasyfikowane s¹ jako artyku³ dekoracyjny, reklamowy. Nasza firma otwarta jest na realizacjê indywidualnych zamówieñ.

 

Tel. 605434343

www.solaron.pl