Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Moda uliczna opanowa³a miasta.

16.04.2015

Moda uliczna opanowa³a miasta.

Od dziœ L-Shop-Team (dystrybutor ponad 90 marek) w³¹czy³ do swojego asortymentu markê Build your Brand.


Styl marki nawi¹zuje do szeroko rozumianego, nowoczesnego stylu miejskiego oraz stylu hip-hop. Wœród 27 artyku³ów wysokiej jakoœci znajduj¹ siê koszulki dopasowane, na  rami¹czkach, podkoszulki oversize, bluzy o intryguj¹cym kroju, topy, proste spodnie dresowe oraz modne czapeczki. Wszystkie artyku³y dostêpne s¹ bez oznaczenia marki na karku.

www.ksiazkawyboru.pl