Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

MMG Flagi na targach RemaDays

28.12.2015

Firma MMG Flagi rozpoczê³a produkcjê i sprzeda¿ w 2003 roku. Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu w produkcji mamy do zaoferowania szeroki asortyment produktów. Przez te 13? lat zdobyliœmy doœwiadczenie, które pozwoli³o Nam staæ siê partnerami do wspó³pracy dla wielu podmiotów w Polsce i za granic¹.

Firma MMG Flagi wyró¿nia siê na rynku tym, ¿e jesteœmy producentem oraz dystrybutorem ró¿nego rodzaju flag oraz akcesoriów do flag, a nie tylko poœrednikiem w sprzeda¿y.

W naszej ofercie znajduj¹ siê flagi pañstwowe, flagi firmowe oraz ca³y zakres innych artyku³ów do flag takie jak:

  • maszty flagowe,
  • stojaczki flagowe,
  • podstawy do flag.

Naszym priorytetem jest, aby Twoje zamówienie zosta³o zrealizowane w jak najszybszym terminie. Zapewniamy bardzo wysok¹ jakoœæ produktu w rozs¹dnej cenie, a tak¿e profesjonaln¹ i mi³¹ obs³ugê.

Nasza wizja:„Staæ siê liderem sprzeda¿y w Europie”

Nasze wartoœci:

  • pasja
  • profesjonalizm
  • szczeroœæ i uczciwoœæ

 Wartoœci te s¹ solidnym fundamentem, na którym budujemy przysz³oœc firmy MMG Flagi !

 
Zamówienia na flagi przyjmujemy równie¿ podczas trwania targów. ? Zespó³, który zosta³ w siedzibie firmy zajmie siê realizacj¹.