Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Minêliœmy pó³metek

04.09.2014

Minêliœmy pó³metek

Po Warszawie i Krakowie przyszed³ czas na Chorzów. Do zakoñczenia pozosta³a impreza wystawiennicza w £odzi i  w Poznaniu. Podobnie jak wczoraj, równie¿ i dziœ du¿e zainteresowanie odwiedzaj¹cych wzbudzi³y nie tylko wystawione przez prawie czterdziestu wystawców nowoœci, ale tak¿e organizowany w tej edycji specjalny konkurs dla uczestników.

Poni¿ej przedstawiamy 5 zwyciêzców, którzy zaproponowali has³o reklamuj¹ce przysz³oroczn¹ edycjê OneDay Roadshow

  • Tomasz PrzewoŸnik – HAPPY GIFTS
  • Micha³ Pasternak – DS DESIGN
  • Ma³gorzata Majcher – DRUKARNIA MAJCHER
  • Konrad Kobylarczyk – TUBASTUDIO
  • Marian Majcher – DRUKARNIA MAJCHER

Jutro podobne spotkanie odbêdzie siê w Centrum Konferencyjnym „Rubin: w £odzi. Pocz¹tek jak zwykle o godzinie 9.00.