Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

MILO – Producent teczek i segregatorów reklamowych

10.06.2014

MILO – Producent teczek i segregatorów reklamowych

Teczki, segregatory i clipboardy reklamowe to praktyczny gad¿et wykorzystywany przy ró¿nego rodzaju konferencjach, szkoleniach i imprezach targowych.
Firma MILO jako czo³owy producent segregatorów reklamowych na europejskim rynku wykonuje teczki z indywidualnym nadrukiem z najwy¿szej jakoœci materia³ów. Teczki produkowane s¹ z zamkniêciem na rzepy, gumki lub magnesy w dowolnym  formacie.
Segregatory oraz clipboardy wytwarzane s¹ na automatycznych liniach produkcyjnych co przek³ada siê na konkurencyjnoœæ cenow¹ oraz szybkie terminy realizacji nawet przy wielomilionowych nak³adach.

segregatory.net