Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Miêdzynarodowy sukces OneDay Roadshow

10.09.2015

Miêdzynarodowy sukces OneDay Roadshow

 

Ka¿dy dzieñ to tysi¹ce mo¿liwoœci” 122 wystawców i 621 zwiedzaj¹cych. Po raz pierwszy w stolicy Niemiec. Interesuj¹ce szkolenia i upominki. Miêdzynarodowe „towarzystwo”.Tak w kilku zdaniach mo¿na opisaæ zakoñczon¹ na pocz¹tku wrzeœnia trzeci¹ edycjê jednodniowych spotkañ przedstawicieli bran¿y upominków reklamowych – OneDay Roadshow.

 

 

Wszystko zaczê³o siê 31 sierpnia w Warszawie, a póŸniej by³ Chorzów, Poznañ i na zakoñczenie Berlin. Tym razem dystrybutorzy i importerzy artyku³ów reklamowych mieli okazjê do zaprezentowania oferty w stolicy naszych zachodnich s¹siadów, a tym samym zyskali mo¿liwoœæ dotarcia ze swoimi produktami i us³ugami do jeszcze wiêkszej rzeszy wyspecjalizowanych klientów.

To nie jedyna nowoœæ jaka zosta³a przygotowana przez organizatora. Podczas spotkania w warszawskim hotelu Novotel uczestnicy mogli wzi¹æ udzia³ szkoleniach prowadzonych przez Bart³omieja Stolarczyka, wysokiej klasy trenera specjalizuj¹cegosiê w treningach asertywnoœci, rozwoju osobistego, etycznej perswazji i psychologii sportu. Uczestnicy mogli wys³uchaæ dwóch ciekawych z punktu widzenia biznesowego prelekcji – „Perswazyjny telemarketing” i „Socjotechniki sprzeda¿y”.

Ci którzy jeszcze przed rozpoczêciem ODS zarejestrowali siê na stronie imprezy mogli z nich skorzystaæ bezp³atnie. W innych miastach by³o coœ dla cia³a i coœ dla ducha. W Poznaniu i Chorzowie wczeœniejsza rejestracja gwarantowa³a uczestnikom upominek w postaci biletu do Multikina, voucher na obiad w hotelowej restauracji lub ksi¹¿ki z bogatej kolekcji „Ksiêgarni dla Biznesu”. Parafrazuj¹c has³o tegorocznej edycji to „By³y dni z tysi¹cami mo¿liwoœci”.

 

 

Oczami uczestników

 

Blisko stu przedstawicieli agencji reklamowych pojawi³o siê w hotelu Ellington w Berlinie, aby po raz pierwszy podczas OneDay Roadshow zapoznaæ siê z ofert¹ polskich producentów i dystrybutorów upominków reklamowych.

To bardzo dobry prognostyk przed przysz³oroczn¹ edycj¹ „touru”, bo na rynku naszych zachodnich s¹siadów tego typu spotkania bran¿owe odbywaj¹ siê od wielu ju¿ lat i ciesz¹ sporym powodzeniem. Zwiedzaj¹cy bardzo pozytywnie ocenili zarówno sam¹ ofertê przedstawion¹ przez polskich i zagranicznych wystawców, jak i organizacjê premierowej imprezy. Z pobytu w „Ellingtonie” usatysfakcjonowani byli tak¿e nasi krajowi wystawcy.

Jestem niezmiernie zadowolony, ¿e na trasie tegorocznego „touru” znalaz³a siê stolica Niemiec. W Berlinie spotkaliœmy naszych sta³ych klientów, a tak¿e poznaliœmy nowych kontrahentów. Byli zaskoczeni jakoœci¹ naszych haftów. W tej dziedzinie nasi s¹siedzi mogliby siê od nas sporo nauczyæ. Z t¹ wizyt¹ wi¹¿ê wiêc ogromne nadzieje na przysz³oœæmówi³ Daniel Lukiæ, w³aœciciel firmy, Elephant Lukiæ.

 

 

Podobne spostrze¿enia mieli zagraniczni uczestnicy tegorocznej edycji OneDay Roadshow, którzy postanowili wystawiæ siê w trzech polskich miastach. Na liœcie zwiedzaj¹cych byli przedstawiciele firm i agencji reklamowych z Wêgier, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Belgii.

 

 

Chcemy budowaæ swoj¹ markê za granic¹, a nie ma na to lepszego sposobu jak wyjœcie z ofert¹ bezpoœrednio do klienta. Dla nas, Polska jest jednym z najwiêkszych rynków tekstyliów. Podczas spotkañ w Warszawie, Chorzowie i Poznaniu zaprezentowaliœmy nasze najnowsze produkty.

Zainteresowanie by³o bardzo du¿e i jestem pewna, ¿e nasza wizyta tutaj przyniesie wymierne efekty – mówi³a p³ynn¹ polszczyzn¹ Anna Kohliækowa. Niech s³owa przedstawicielki firmy Adler CzechA.S. bêd¹ potwierdzeniem aktualnoœci has³a OneDay Roadshow – „Jeden dzieñ – tysi¹ce mo¿liwoœci”.

 

www.onedayshow.eu