Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Miêdzynarodowy fina³ w Berlinie

03.09.2015

Miêdzynarodowy fina³ w Berlinie

 

Fina³ tegorocznego touru mia³ miejsce w uroczym hotelu Ellington w Berlinie. W stolicy Niemiec,  33 wystawców mia³o okazjê zaprezentowaæ nowoœci i najnowsze osi¹gniêcia w bran¿y na drug¹ po³owê roku.

 

Dzisiejszy wyj¹tkowy dzieñ przeszed³ do historii jako pierwszy, zorganizowany w Berlinie. Iloœæ zwiedzaj¹cych potwierdza, ¿e nowoœci firm z rynku wschodniego ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem naszych zachodnich s¹siadów.

 

Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za obecnoœæ w tegorocznej edycji OneDay Roadshow i zapraszamy na kolejn¹ ju¿ w 2016 roku!

 

Do zobaczenia!