Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Miêdzynarodowa jakoœæ OneDay Roadshow 2015

08.06.2015

Prze³om lata i jesieni. Tu¿ przed gor¹cym œwi¹tecznym okresem. 4 miasta na trasie. W tym po raz pierwszy w historii stolica naszych zachodnich s¹siadów. Kilkudziesiêciu wystawców i kilkuset zwiedzaj¹cych na jednej z najwa¿niejszych imprez w bran¿y reklamowej roku 2015. Tak w³aœnie zapowiada siê wyczekiwane OneDay Roadshow – cykl jednodniowych spotkañ specjalistów z bran¿y, którzy rozpoczn¹ wyj¹tkowy tour ju¿ 31. sierpnia w Warszawie.


Dwukrotny triumf bran¿y podczas ODS Polska


W ci¹gu zaledwie dwóch lat OneDay Roadshow sta³ siê jednym z najbardziej po¿¹danych wydarzeñ reklamowego œwiata,a sukces wystawców oraz zadowolenie bran¿y sk³oni³y organizatorado wyjœcia poza granice Polski. Przedstawiciele agencji reklamowych, importerzy i dystrybutorzy upominków bêd¹ mieli doskona³¹ okazjê do wkroczenia na nowe rynki, poszerzenia kontaktów biznesowych, i co najwa¿niejsze – bezpoœredniego dotarcia do nowych wyspecjalizowanych klientów. W czterech kolejnych miastach – pocz¹wszy od Warszawy, przez Chorzów (1. wrzeœnia), Poznañ (2. wrzeœnia), po Berlin (3. wrzeœnia) – wystawcy skorzystaj¹ z komfortowych warunków do prezentacji swoich produktów. Dodatkowo… uczestnicy touru jako pierwsi bêd¹ mogli 31. sierpnia wzi¹æ udzia³ w poszerzonej formule inauguracyjnego spotkania w stolicyPolski, wzbogaconego o specjalistyczne szkolenia.

 

Nowy wymiar touru


Specjalnie dla przedstawicieli firm wystawiaj¹cych siê na ODS, jak i zaproszonych goœci, organizator, firma GJC Inter Media Sp. z o.o. przygotowuje 2 interesuj¹ce szkolenia podnosz¹ce niezbêdn¹ zw³aszcza w tej dziedzinie kompetencjê sprzeda¿y. Dziêki nim nie tylko wzrasta znaczenie ca³ego ODS, ale tak¿e pojawia siê idealna okazja do doskonalenia swoich umiejêtnoœci, które – szczególnie przy bezpoœrednim kontakcie biznesowym – s¹ niezast¹pione. Serdecznie zapraszamy wiêc wszystkich zainteresowanych do rezerwowania miejsc.

31. sierpnia o godzinie 9.00 rozpocznie siê pierwszy wyk³ad „Perswazyjny telemarketing – jak sprzedawaæ przez telefon?”, a tu¿ po po³udniu, o 12.30 uczestnicy bêd¹ mieli okazjê poznaæ „Socjotechniki w sprzeda¿y – jak etycznie wywieraæ wp³yw na Klientów?”. Oba szkolenia w ciekawej, a przede wszystkim wartoœciowej formie poprowadzi Bart³omiej Stolarczyk, w Hotelu Novotel Centrum przy ulicy Marsza³kowskiej w Warszawie. Koszt uczestnictwa w jednym szkoleniu wynosi 60 z³, natomiast w obu – 100 z³. Wszystkie szczegó³y znajduj¹ siê na stronie www.onedayshow.pl. Do zobaczenia!