Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Menu otrzyma³o nagrodê Accent-On-Design®

27.09.2013

Menu otrzyma³o nagrodê Accent-On-Design®

przyznawan¹ w Nowym Jorku za najlepsz¹ kolekcjê.

 

Jesienno-zimowa kolekcja MENU, A NEW WAY, zdoby³a nagrodê Akcent-On-Design® na odbywaj¹cych siê w sierpniu targach NY NOW w Nowym Jorku. Kolekcja rezonuje nowe podejœcie projektowe oraz pokazuje szereg produktów o silnej ekspresji skandynawskiej wykonanych we wspó³pracy z renomowanymi duñskimi i œwiatowymi projektantami.

 

Jury do przyznania nagrody za najlepsza now¹ kolekcjê sk³oni³o to, i¿ kolekcja jest funkcjonalna zarówno w salonie jak i w kuchni, produkty wyposa¿enia wnêtrz zaprojektowane s¹ w piêknym skandynawskim stylu oraz przepe³nione prawdziw¹ oryginalnoœci¹.

 

Za³o¿yciel MENU Bjarne Hansen:

 

To jest bardzo satysfakcjonuj¹ce. Jesteœmy pasjonatami je¿eli chodzi o design. Pracujemy bardzo ciê¿ko by przekazaæ now¹ wizjê: MAKING DESIGN MATTER ( TWORZENIE DESIGNU MA ZNACZENIE) , we wszystkich aspektach marki, w tworzeniu estetycznych projektów, które wywo³uj¹ prawdziwe uczucia i udoskonalaj¹ wykonywanie przeró¿nych czynnoœci dnia codziennego. Jesteœmy zadowoleni, ¿e obraliœmy w³aœciw¹ drogê.”

 

Kolekcja obejmuje mniejsze meble, naczynia i elementy wystroju wnêtrz. Zawiera równie¿ bardzo wyrafinowane grupy produktów outdoorowych oraz ³azienkowych, opracowanych przez projektantów z biura Norm Architects w Kopenhadze.

 

Ta kolekcja zawiera delikatny minimalizm, ponadczasowoœæ oraz trwa³oœæ. Dbamy o najwy¿sz¹ jakoœæ podczas procesu konstrukcji oraz wyboru materia³ów. Powinieneœ spojrzeæ na nasze projekty i znaleŸæ cos interesuj¹cego.” – mówi Jonas Bjerre-Poulsen

 

Akcent-on-Design

 

Przez ponad 25 lat Akcent-On-Design®, wprowadza innowacje wschodz¹cych projektantów, produktów i wzorów na amerykañski rynek. Konkurs ten jest dziœ uwa¿any za podstawowe Ÿród³o produktów designerskich na rynku. W konkursie prezentowane s¹ wyselekcjonowane, wspó³czesne i innowacyjne produkty, oferowane przez ponad 150 wystawców targów NY Now. Nagroda ta jest przyznawana corocznie.

 

 

Ca³¹ kolekcjê mo¿na zobaczyæ na menu.as/imagebank/press

MENU jest w Polsce reprezentowane przez RODAN.

 

 

Kontakt:

 

rodan@rodantv.pl

www.gift.rodantv.pl