Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

MDA Promotion. Modern Design Advertising.

12.05.2014

MDA Promotion. Modern Design Advertising.

 

Agencja reklamowa dzia³aj¹ca na rynku od 2000 roku. Swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczyna³a na rynku szczeciñskim. Obecnie obs³uguje klientów z kraju i zagranicy. Realizuje zlecenia dla najwiêkszych œwiatowych marek z wielu bran¿, m.in.: medycznej, spo¿ywczej, motoryzacyjnej, IT, energetycznej, bankowej, mediowej.

 

Dynamiczny rozwój MDA Promotion w ci¹gu ostatnich kilku lat spowodowa³, ¿e dzia³y zwi¹zane z projektowaniem i dystrybucj¹ gad¿etów reklamowych oraz opracowywaniem indywidualnych kalendarzy przekszta³ci³y siê w osobne marki MDA Gadget (www.MDAgadget.pl) oraz Memo Calendars (www.memo365.pl).

 

Obecnie MDA Promotion koncentruje swoje dzia³ania na kreacji, designie i niestandardowych formach reklamy, k³ad¹c du¿y nacisk na nowe technologie. W swoich strukturach wyró¿nia cztery w pe³ni samodzielne dzia³y: Kreacja & Design, Fotografia & Video, PR & Social Media, Interactive & Digital.

 

Agencja nieustannie poszukuje do sta³ej wspó³pracy specjalistów z zakresu kreacji i designu, DTP, fotografii oraz IT. Wiêcej informacji mo¿naznaleŸæ na stronie www.mda.com.pl.