Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

MB MARKETING SOLUTIONS i Firma Handlowa Hofman Nowymi Cz³onkami PIAP

23.01.2014

MB MARKETING SOLUTIONS i Firma Handlowa Hofman Nowymi Cz³onkami PIAP

 

Grono Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych w ostatnim czasie powiêkszy³o siê o kolejne, nowe firmy Cz³onkowskie. Cz³onkami PIAP zosta³y firmy: MB MARKETING SOLUTIONS i Firma Handlowa Hofman.

 

PIAP reprezentuje te same wartoœci , które s¹ nam bliskie w codziennej pracy.  Wysoka jakoœæ œwiadczonych us³ug, solidnoœæ i rzetelnoœæ w dzia³aniu to nasz wspólny mianownik.
Dlatego wybór by³ oczywisty-Anna Kruszyñska Key Account Manager

 

Firma MB MARKETING SOLUTIONS na rynku reklamowym jest obecna od kilku lat. W tym czasie, dziêki profesjonalizmowi oraz kompleksowemu podejœciu w zakresie marketingowej obs³ugi firm, zyska³a grono sta³ych Klientów. Poza standardowymi produktami reklamowymi najwy¿szej jakoœci (m.in galanteria skórzana, ceramika, elektronika czy materia³y piœmiennicze),MB Marketing Solutions bêd¹c producentem, oferuje konkurencyjne ceny na druk solwentowy jak i na realizacjê masowej produkcji indywidualnej ( import bezpoœredni). Uzupe³nienie dzia³alnoœci stanowi w³asne studio DTP oraz kompleksowa obs³uga eventów .

Firma Handlowa Hofman zajmuje siê od 13 lat dystrybucj¹ zapalniczek a od 12 lat reprezentuje markê TOM w Polsce. Doskona³a jakoœæ, atrakcyjne wzornictwo i znakomita obs³uga klientów pozwoli³y firmie osi¹gn¹æ uznanie na krajowym rynku. Firma Handlowa Hofman oferuje produkty Firmy Elektronica SM-Handels GmbH, które sprzedawane s¹ pod mark¹ TOM.

Po wielu latach wspó³pracy z firmami bran¿y reklamowej postanowiliœmy do³¹czyæ do grona firm maj¹cych realny wp³yw na rozwój tego rynku w Polsce. Mamy  nadziejê, ¿e jakoœæ naszych us³ug dorówna jakoœci naszych produktów.Cz³onkostwo w PIAP zobowi¹zuje – W³odzimierz Hofman W³aœciciel Firma Handlowa Hofman.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 130 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426