Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Maxim wytycza nowe trendy

29.12.2014

Producent ceramiki reklamowej Porceline by Maxim wytycza nowe trendy w bran¿y upominków reklamowych. Pracownicy Maxima znaleŸli oryginalny sposób na z³o¿enie swoim partnerom œwi¹tecznych ¿yczeñ.

Na nieco pó³toraminutowym filmie zaprezentowali proces tworzenia œwi¹tecznego obrazu – choinki. W rolê malarzy wcielili siê sami pracownicy firmy Maxim. Efekt koñcowy… zreszt¹ nie bêdziemy zdradzaæ. Zachêcamy do ogl¹dania.