Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Maszyny do sitodriku M&R w ofercie API.PL

03.10.2013

Firma API.PL, znany od lat na rynku polskim dostawca materia³ów do sitodruku, zosta³a w tym roku dystrybutorem maszyn i urz¹dzeñ sitodrukowych renomowanej firmy M&R. Teraz zak³ady sitodrukowe znajd¹ w ofercie API.PL nie tylko farby i chemiê, ale tak¿e szerok¹ gamê wysokiej jakoœci maszyn: drukarek karuzelowych, tuneli susz¹cych, stacji podsuszaj¹cych i urz¹dzeñ wspomagaj¹cych druk. Doœwiadczeni technolodzy API.PL chêtnie i profesjonalnie doradz¹ klientom w jakie maszyny i urz¹dzenia powinni siê wyposa¿yæ, aby ich praca sta³a siê ³atwiejsza i wydajniejsza, a ich konkurencyjnoœæ na rynku wzros³a. Pocz¹wszy od pojedynczych urz¹dzeñ a¿ do kompletnych ci¹gów produkcyjnych.

Maszyn M&R polskim sitodrukarzom nie trzeba przedstawiaæ. Ich producent od ponad 20 lat jest pionierem nowych technologii w sitodruku. Urz¹dzenia M&R s¹ w du¿ej czêœci produkowane w Polsce, dziêki temu ich nabywcy mog¹ liczyæ na sprawny polski serwis i bie¿¹c¹ dostêpnoœæ czêœci zamiennych.

Wœród maszyn tego producenta ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Na pocz¹tek przygody z sitodrukiem polecamy 6-kolorow¹, rêczn¹ drukarkê karuzelow¹ Sidewinder. A dla drukarni, które ju¿ zajmuj¹ siê masow¹ produkcj¹ godn¹ uwagi jest drukarka Challenger III. Zosta³a ona wyposa¿ona w wiele rozwi¹zañ u³atwiaj¹cych i przyspieszaj¹cych druk oraz podnosz¹cych komfort pracy jak: ultraszybki system indeksacji, elektrycznie napêdzane g³owice drukuj¹ce, pneumatyczne zaciski do mocowania ram…itp., wszystkie czynnoœci przy przezbrajaniu i regulacji mo¿na wykonaæ bez u¿ycia narzêdzi. Wszystko po to, aby uzyskaæ jak najwiêksza wydajnoœæ pracy. Na tegorocznych targach Fespa w Londynie na Challengerze III ustanowiono rekord œwiata prêdkoœci druku na koszulkach. Jeden operator wydrukowa³ w ci¹gu

1 godziny 2155 koszulek (bez b³êdów). http://www.youtube.com/watch?v=daqrydl8ZDM

Automatycznym drukarkom towarzysz¹ wydajne tunele susz¹ce. Najpopularniejsz¹ na polskim rynku seri¹ gazowych tuneli susz¹cych jest M&R Sprint. Nazwa serii jest zobowi¹zuj¹ca co znaczy, ¿e mo¿na dobraæ model odpowiedni do ka¿dego, nawet najszybszego zestawu drukuj¹cego. S¹ to pierwsze w pe³niskomputeryzowane suszarki gazowe na œwiecie. W czasie rzeczywistym informuj¹ o temperaturze komory grzewczej, zu¿yciu gazu, prêdkoœci pasa czy temperaturze drukowanych wyrobów wewn¹trz komory i na wyjœciu z tunelu grzewczego. Pozwala to na uzyskanie wyj¹tkowej powtarzalnoœci produkcji, a odczytane parametry mog¹ zostaæ zapisane w jednym z 30 programów. Mo¿na je przywo³aæ póŸniej, przy pracy z podobn¹ kombinacj¹ farb i materia³ów. W ofercie znajduje siê tak¿e kilka modeli oszczêdnych i wydajnych elektrycznych tuneli susz¹cych.

Z pewnoœci¹ wiêkszoœæ sitodrukarzy powinna siê zainteresowaæ jedynym w swoim rodzaju, a bardzo przydatnym systemem pasowania TriLoc®. £¹czy on etap naœwietlania poszczególnych sit z póŸniejszym zestawianiem kolorystycznym wzoru na maszynie drukuj¹cej w taki sposób, ¿e czas potrzebny na przezbrojenie (zmianê wzoru) mo¿e byæ krótszy nawet o 95% w stosunku do standardowej procedury. Nadaje siê do ka¿dego rodzaju ram u¿ywanych w druku na tekstyliach. System TriLoc® zosta³ tak zaprojektowany, ¿e nie posiada ¿adnych podatnych na zu¿ycie elementów pasowania, co zapewnia precyzjê tak¿e po wieloletnim u¿ytkowaniu.

W ofercie M&R znajduj¹ siê tak¿e naœwietlarki do sit, miêdzyoperacyjne stacje podsuszaj¹ce oraz wiele innych urz¹dzeñ pomocnych na ka¿dym etapie przygotowania i przebiegu druku.

Jeœli czekali Pañstwo na niedrogie, wytrzyma³e, a jednoczeœnie zaawansowane technologicznie maszyny do sitodruku, to nadszed³ odpowiedni moment, aby skontaktowaæ siê z API.PL.