Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Marka Russell dostêpna ju¿ w Alter Graf.

06.11.2013

Marka Russell dostêpna ju¿ w Alter Graf.


Do grona uznanych marek jakie posiada w swojej ofercie Alter Graf do³¹czy³a kolejna renomowana firma – Russell. Oprócz klasycznych t-shirtów w bardzo rozbudowanej i oryginalnej kolorystyce, g³ównym atutem kolekcji s¹ kurtki typu softshell o wysokich parametrach technicznych oraz ponad 40 rodzajów koszul.

 

Historia firmy Russell siêga 1902 roku w którym to Benjamin Russell otworzy³ swoj¹ pierwsz¹ fabrykê w której wykorzystywa³ w³asnorêcznie przêdzon¹ bawe³nê. Na pocz¹tku XXI wieku koszulki, bluzy i polówki by³y rozpoznawalne pod mark¹ Jerzees. Obecnie ca³oœæ asortymentu jest firmowana metk¹ Russell.

 

Du¿¹ zalet¹ wyró¿niaj¹c¹ asortyment Russell od innych producentów jest wysoka jakoœæ wykorzystywanych materia³ów (m.in. kurtki softshell posiadaj¹ oddychalnoœæ na poziomie 5000 g/m2 oraz nieprzepuszczalnoœæ wody do 5000 mm) oraz szeroka gama rozmiarowa zarówno w modelach dla doros³ych jak i dzieciêcych.

 

Zapraszamy do zapoznania siê z ca³¹ kolekcj¹ na naszej stronie: www.altergraf.pl oraz do kontaktu:

 

Alter Graf – Warszawa
ul. Towarowa 30
00-839 Warszawa
tel.: 506 066 891
warszawa@altergraf.pl

Alter Graf – Kraków
ul. Zbo¿owa 3
30-002 Kraków
tel.: 505 109 804
russell@altergraf.pl