Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Marka D.A.D jest partnerem regat Volvo Gdynia Sailing Days 2014

18.08.2014

Nabierz wiatru w ¿agle podczas najwa¿niejszego wydarzenia tego sezonu – regat Volvo Gdynia Sailing Days 2014. To ju¿ XV edycja tego niezwyk³ego wydarzenia.

Marka D.A.D jest partnerem technicznym imprezy.

Do 24 sierpnia 2014 roku w Gdyni – ¯eglarskiej Stolicy Polski – rywalizowaæ bêd¹ czo³owi zawodnicy wszystkich klas ¿eglarskich, którzy, tn¹c wody Zatoki Gdañskiej, zamieni¹ okolice Mariny Gdynia w arenê emocjonuj¹cego sportowego widowiska, jakiego pró¿no szukaæ w jakimkolwiek innym miejscu na œwiecie!

Widowiskowe wyœcigi jachtów i imprezy towarzysz¹ce daj¹ gwarancjê dobrej zabawy oraz mocy wra¿eñ dla wszystkich – zawodników, turystów i mieszkañców miasta. W tym roku w ramach Volvo Gdynia Sailing Days odbêdzie siê kilkanaœcie presti¿owych regat na poziomie mistrzostw Polskie oraz Europy.

Zawodnicy zmierz¹ siê ze sob¹ m.in. w ramach Mistrzostw Polski i Europy Juniorów klasy 42/470, Gdynia Match Cup i A-Class, Volvo Gdynia Sailing Day to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ ¿eglarskich w Polsce. Kilkanaœcie konkurencji rozgrywanych na przestrzeni szesnastu dni zaspokoi potrzeby najbardziej wymagaj¹cych mi³oœników sportów wodnych.

Marka D.A.D jest partnerem technicznym imprezy, dostarczyliœmy limitowane serie kurtek Croscutt z logotypami Volvo Gdynia Sailing Days na nagrody rzeczowe dla zwyciêzców.