Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Marcowa edycja warsztatów Medikon i Epson – czas na Poznañ i Kraków.

06.03.2015

W odpowiedzi na du¿e zainteresowanie Medikon Polska oraz firma EPSON organizuj¹ kolejn¹ edycjê warsztatów „Szko³a Druku Medikon”. Tym razem profesjonaliœci oraz entuzjaœci-amatorzy fotografii cyfrowej bêd¹ mogli spotkaæ siê Poznaniu – 6.03 i Krakowie – 13.03.

Ka¿de ze spotkañ trwaæ bêdzie od 10:00 do 16:00 i podzielone jest na dwie czêœci.Podobnie jak w poprzednich edycjach podczas pierwszej z nich prowadzonej przez Szymona Aksienioneka  uczestnicy warsztatów bêd¹ mogli poszerzyæ swoj¹ wiedzê z zakresu ca³ego procesu druku fotograficznego.

Omówione m.in. zostan¹ takie zagadnienia jak:

  • Zasady zarz¹dzania barw¹ – wskazówki dla pracy w œrodowisku fotograficznym,

  • fotografowanie przy jednym Ÿródle œwiat³a,

  • pos³ugiwanie siê profilami ICC,

  • efektywne u¿ywanie sprzêtu fotograficznego,

  • otoczenie a odwzorowanie barw na monitorze i wydrukach

  • proofing i softproofing – kiedy stosowaæ, na co uwa¿aæ.

  • przygotowanie i drukowanie fotografii z u¿yciem profili ICC.

 

Poza wyk³adami merytorycznymi bêdzie równie¿ podczas czêœci warsztatowej do dyspozycji uczestników oddany bêdzie sprzêt najwy¿szej klasy, w tym:

  • Epson SureColor SC-P600 oraz drukarki fotograficzne z systemem sta³ego zasilania (ITS): to nie jest ITS i Epson L1800 oraz Epson L850

  • suche minilaby oraz drukarki wykorzystywane jako wyposa¿enie dla laboratoriów fotograficznych: Epson SureLab SL-D700, DNP DS-RX1, DNP DS80

  • ploteryEpson Stylus Pro 7890, Stylus Pro 7900, SureColor SC-T3200

  • monitory dla fotografów firmy Eizo oraz urz¹dzenia i oprogramowanie do kalibracji i profilowania X-Rite

  • materia³y eksploatacyjne dla fotograficznych drukarek atramentowych

 

Czêœæ drug¹: zarz¹dzanie barw¹ i oœwietleniem poprowadzi £ukasz Borowski z firmy Medikon i poœwiêcona bêdzie m.in. kreatywnemu wykorzystaniu oœwietlenia studyjnego, fotografii plenerowej bez pr¹du. Uczestnicy bêd¹ mogli zapoznaæ siê z oœwietleniem studyjnym zarówno dla profesjonalistów jak i pocz¹tkuj¹cych (b³yskowe i œwiat³a ci¹g³ego) oraz rozwi¹zaniami do fotografowania w plenerze.

 

Wstêp na obie imprezy jest bezp³atny lecz z uwagi na du¿e zainteresowanie i ograniczon¹ iloœæ miejsc – obowi¹zuj¹ zapisy

 

Miejsce i czas warsztatów:

 

Poznañ

Miejsce:

Studio Absynt, ul. ¯eromskiego 9, Poznañ

Czas:

6 marca 2015 (pi¹tek), 10:00-16:00

Zapisy: do 4 marca 2015

http://bit.ly/warsztaty-medikon-poznan-20150306-zapisy

 

 

Kraków:

Miejsce:  

Galeria Pauza, ul. Stolarska 5, Kraków

Czas:

13 marca 2015 (pi¹tek), 10:00-16:00

Zapisy: do 11 marca 2015

http://bit.ly/warsztaty-medikon-krakow-20150313-zapisy

 

 Informacje o firmie Epson

Epson jest globalnym liderem w dziedzinie innowacyjnoœci, którego rozwi¹zania wykraczaj¹ poza oczekiwania klientów, niezale¿nie od tego, czy s¹ to produkty do u¿ytku w domu, biurze, handlu czy przemyœle. W szerokiej ofercie firmy znajduj¹ siê zarówno drukarki atramentowe, systemy drukowania i projektory 3LCD, jak i roboty przemys³owe, inteligentne okulary i systemy czujników. S¹ one kompaktowe, energooszczêdne i precyzyjne

Grupa Epson, na czele której stoi japoñska firma Seiko Epson Corporation, zatrudnia ponad 73 000 pracowników w 94 spó³kach na ca³ym œwiecie. Jesteœmy niezwykle dumni z naszego wk³adu w ochronê œrodowiska naturalnego oraz rozwój spo³ecznoœci, w których funkcjonujemy.

http://global.epson.com

 

Epson Europe

Epson Europe BV z Amsterdamu to regionalna centrala grupy odpowiedzialna za Europê, Œrodkowy Wschód, Rosjê i Afrykê. Zatrudniaj¹cy 1700 pracowników oddzia³ Epson Europe w roku fiskalnym 2013 osi¹gn¹³ sprzeda¿ równ¹ 1517 milionom euro.

www.epson.eu

 

Wizja œrodowiskowa 2050

http://eco.epson.com