Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Mamy dobr¹ wiadomoœæ! Targi „Skrepka Expo” powracaj¹!

17.07.2017

25 edycja tragów dla specjalistów bran¿y  materia³ów biurowych, asortymentu szkolnego oraz materia³ów dla hobby odbêdzie siê w dniach 13-15 marca 2018 roku w Moskwie w centrum wystawienniczym „Crocus Expo”.

Cieszymy siê i jesteœmy bardzo wdziêczni wszystkim  partnerom z którymi wspó³pracujemy ju¿ 15 lat, kolegom, którzy odwiedzaj¹ targi . Oraz, oczywiœcie, jesteœmy otwarci na nawi¹zanie kontaktów z nowymi partnerami, którzy bêd¹ gotowi wzi¹æ udzia³ w targach i  bêd¹ siê cieszyæ razem z nami.
Zapraszamy do uzupe³nienia formularza http://en.skrepkaexpo.ru/request-form-for-the-participation/

£¹czymy najlepszych!
Zapraszamy na targi!

www.skrepkaexpo.ru