Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

MAGNA Sweets teraz równie¿ w Polsce !

21.03.2016

Firma ¯ejmo& Siateckis.c. zawar³a porozumienie o bliskiej wspó³pracy z niemieck¹ firm¹ MAGNA sweetsGmbH. W zwi¹zku z tym ¯ejmo& Siatecki przejmuje ca³¹ dzia³alnoœæ dystrybucyjno-sprzeda¿ow¹ firmy MAGNA SweetsGmbH jako wy³¹czny partner handlowy na terenie Polski i krajów Europy Wschodniej.


Dziêki temu porozumieniu nast¹pi wyraŸne wzmocnienie obecnoœci produktów MAGNA SweetsGmbH na rynku wschodnioeuropejskim. Jednoczeœnie asortyment firmy ¯ejmo& Siatecki zostanie uzupe³niony o nowe ciekawe produkty, czêœciowo dotychczas nieistniej¹ce na polskim rynku reklamowym.


MAGNA sweets GmbH z siedzib¹ w Moorenweis pod Monachium to jedna z wiod¹cych europejskich firm w bran¿y s³odyczy reklamowych, wyspecjalizowana w produkcji szerokiej gamy indywidualizowanych opakowañ oraz w odpowiednim konfekcjonowaniu najró¿niejszych s³odyczy takich jak ¿elki, miêtówki, cukierki, dropsy, gumy do ¿ucia, lizaki, bakalie, czekolady, ciastka, zdrowe przek¹ski, a nawet cukier, keczup i musztarda. Oferowany asortyment jest bardzo szeroki i ka¿dego roku uzupe³niany o nowe innowacyjne propozycje. Znakomita czêœæ oferty to oryginalne produkty takich marek jak Mentos, Bahlsen, Chupa Chups, Seeberger, Lambertz, Fisherman’s Friend czy te¿ Lindt.


Obie firmy ciesz¹ siê z zaplanowanej wspó³pracy i maj¹ nadziejê na intensywny rozwój oraz pozytywn¹ reakcjê obecnych jak i nowych klientów.


Wiêcej informacji na www.zejmo-siatecki.com

lub bezpoœrednio u dystrybutora: office@zejmo-siatecki.com; tel. +48 531 549 312