Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Magazyn Gifts Journal Polska – warty polecenia

26.09.2016

W magazynie Gifts Journal ju¿ od 16 lat zamieszczane s¹ artyku³y promocyjne oraz nowinki z bran¿y reklamy i poligrafii. Na jego ³amach znaleŸæ mo¿na zatem aktualne informacje z ¿ycia bran¿y, cenne kontakty handlowe i wiele inspiracji do prowadzenia biznesu.

Po pismo siêgaj¹ g³ównie agencje reklamowe oraz szefowie marketingu i pracownicy dzia³ów zakupów najwiêkszych firm w Polsce.

Dlaczego warto siêgn¹æ po ten tytu³?

  • Jest siê na bie¿¹co z tym, co dzieje siê w bran¿y reklamy i poligrafii

  • na stronach magazynu znaleŸæ mo¿na szereg pomys³ów na upominki biznesowe, które wspomog¹ sprzeda¿

  • Gifts Journal to tak¿e doskona³a baza wiedzy i inspiracji, cenna dla rozwoju firmy i promocji biznesu.

Kolejny a zarazem ostatni w tym roku numer uka¿e siê na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika. Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani prenumerat¹ magazynu warto zajrzeæ w zak³adkê PRENUMERATA. ZnaleŸæ tam mo¿na wszystkie cenne informacje o magazynie oraz sposobie jego zakupu. Serdecznie zapraszamy!