Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

MAGAZYN EUROPEJSKIEJ MARKI TOPPOINT TERAZ W POLSCE

26.09.2016

 

LENSEN TOPPOINT – holenderska firma z 90 letni¹ tradycj¹ to dostawca i producent szerokiej gamy wysokiej jakoœci artyku³ów reklamowych. TOPPOINT uznawany jest jako pionier w tworzeniu wyj¹tkowych wzorów produktów, firma osi¹ga wiod¹c¹ pozycjê jako œwiatowy lider oferuj¹c innowacyjne rozwi¹zania dla agencji reklamowych.  Nieustanny rozwój produktów, du¿y nacisk na kontrolê jakoœci ( 50% produktów produkowanych w EU ) oraz wysoki poziom obs³ugi klienta wyró¿nia TOPPOINT na tle konkurencji. Produkty TOPPOINT spe³niaj¹ wszelkie normy oraz wymogi klientów, to dlatego dostarcza ona  atest na ka¿dy produkt udostêpniany w postaci szczegó³owych plików technicznych. Pliki te zawieraj¹ wszystkie specyfikacje, szkice, raporty z testów i inne dokumenty potrzebne równie¿ dostawcom do spe³nienia wszelkich wymogów. Bycie transparentnym – to has³o marki!


MARKA TOPPOINT coraz silniej bêdzie obecna na rynku Polski dziêki przeniesieniu ca³ego magazynu Toppoint  do Polski. Do tej pory czeœæ produktów by³a w Polsce, czeœæ w Holandii, jednak do koñca roku ma zostaæ  przeniesiony ca³y magazyn oraz znakowanie. To bêdzie g³ówny atut – przede wszystkim lokalna dostêpnoœæ produktów ( g³ówny magazyn w Zielonej Górze  ), która zapewnia mo¿liwoœæ skracania terminów dostaw oraz bardziej elastycznego reagowania na wymogi klientów. St¹d równie¿ bêd¹ odbywaæ siê wysy³ki do wszystkich krajów UE

 

Zapraszamy agencje reklamowe do rejestracji na naszej stronie internetowej www.toppoint.com lub o kontakt email: office@toppoint.com