Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Lynka zdobywa 3 presti¿owe nagrody!

22.11.2013

Lynka zdobywa 3 presti¿owe nagrody!


Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Lynka zdoby³a a¿ 3 presti¿owe nagrody bran¿owe Impressions Awards 2013. Konkurs organizowany jest corocznie w mieœcie Fort Worth w stanie Texas. S¹ to najwiêksze i najbardziej presti¿owe targi w Stanach Zjednoczonych, poœwiêcone technikom druku i haftu. W targach uczestniczy³o ponad 240 firm z ca³ego œwiata. Tym bardziej cieszymy siê, ¿e firma z dalekiej Polski zdoby³a a¿ 3 presti¿owe nagrody.

Lynka zdoby³a nagrody w kategoriach:

  • Special Effects Textile Screen Printing – 1 miejsce koszulka Berlin Reichstag Dome

  • Outstanding Design: A Screen Print Artist’s Award – 1 miejsce koszulka Elephant

  • Simulated Process Color Screen Printing – 2 miejsce koszulka Elephant

Nagrody te szczególnie nas ciesz¹ poniewa¿ jakoœæ firmy Lynka zosta³a wyró¿niona na niezwykle wymagaj¹cych i konkurencyjnych targach. Dodatkowo dumni jesteœmy z faktu, ¿e zostaliœmy docenieni w USA, kolebce tshirt’a – powiedzia³ Piotr Mrzyg³ód Marketing Manager w Lynka Sp. z o.o. – Otrzymane nagrody s¹ naturaln¹ konsekwencj¹ od lat konsekwentnie wprowadzanej strategii opartej na jakoœci.”

 

Gratulujemy za³odze Lynka! I ¿yczymy dalszych sukcesów.

 

O firmie Lynka Sp. z o.o..

LYNKA jest jednym z wiod¹cych europejskich dostawców kompleksowych rozwi¹zañ promocyjnych.

Firma zajmuje siê produkcj¹ zdobieñ na tekstyliach i gad¿etach, oraz dystrybucj¹ markowej odzie¿y promocyjnej, korporacyjnej oraz artyku³ów reklamowych. Za³o¿ona w 1992 roku w Krakowie obecnie zatrudnia ponad 150 pracowników.

W ofercie firmy znajduj¹ siê œwiatowej klasy zdobienia, za które firma otrzyma³a ponad 40 miêdzynarodowych nagród – to wiêcej ni¿ jakikolwiek inny europejski dostawca odzie¿y promocyjnej. Lynka obs³uguje zarówno du¿e jak i ma³e agencje reklamowe na terenie Unii Europejskiej i Polski.

W 2012 roku Lynka zosta³a wybrana przez NIKE jako oficjalny dostawca odzie¿y, jak równie¿ autoryzowany dystrybutor produktów NIKE w sektorze korporacyjnym. Wspó³praca zaowocowa³a powrotem orze³ka na koszulki reprezentacji Polski na Euro 2012.

Lynka jest jedn¹ z niewielu europejskich firm oferuj¹c¹ pe³n¹ obs³ugê agencji w ramach oferty One-Stop—Shop polegaj¹cej na zdobieniu dystrybuowanych marek odzie¿owych we w³asnym zak³adzie produkcyjnym. Rozwi¹zanie to zapewnia pe³n¹ kontrolê nad jakoœci¹ dostarczanych produktów promocyjnych

Wiêcej informacji na: www.avalonsportswear.com.pl