Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

LYNKA okrzykniêta “Grand Champion”

28.10.2014

LYNKA okrzykniêta “Grand Champion” na targach Imprinted Sportswear Show w USA

 

20 wrzeœnia 2014 na 36. dorocznej gali Imprinted Sportswear Show (ISS) magazynu Impressions, która odby³a siê w Fort Worth w Teksasie, spó³ka Lynka zdoby³a dwie presti¿owe nagrody. Firmie przyznano tytu³ „Grand Champion of Screen Printing” oraz pierwsze miejsce w kategorii „Simulated Process Color Screen Printing” za przyjazny œrodowisku T-shirt, który podkreœla wagê stosowania ekologicznych, opartych na wodzie tuszy oraz przyjaznych œrodowisku procedur. Lynka zosta³a nagrodzona tak¿e w kategorii „Outstanding Design: A Screen Print Artist’s Award”. Te tytu³y wzbogac¹ kolekcjê ponad 50 innych zdobytych przez lata nagród, raz jeszcze dowodz¹c, ¿e Lynka jest jednym z czo³owych dekoratorów odzie¿y w bran¿y i na œwiecie.

 

Magazyn Impressions i targi Imprinted Sportswear Show (ISS) od lat stanowi¹ najcenniejsze Ÿród³o informacji w bran¿y druku na odzie¿y. Cz³onkowie jury to powa¿ani w bran¿y eksperci, którzy przyczynili siê do rozwoju istniej¹cych technik i technologii druku. Dla firmy Lynka zaszczytem jest zdobycie dwóch cennych nagród, o które walczy³y setki firm. Lynka, za³o¿ona w 1992 roku, od ponad 20 lat zaopatruje firmy w markow¹ odzie¿ i akcesoria promocyjne.

 

Dziœ Lynka jest jednym z czo³owych dystrybutorów odzie¿y w Unii Europejskiej i jednoczeœnie jednym ze œwiatowych liderów w sitodruku i zdobnictwie odzie¿y. Z zak³adu produkcyjnego o powierzchni 3200m2, zlokalizowanego w Krakowie, Lynka codzienne wysy³a odzie¿ reklamow¹ do klientów z 20 krajów Unii Europejskiej. Zdobyliœmy wiêcej nagród za jakoœæ swoich produktów ni¿ jakakolwiek inna firma w Europie.
W styczniu 2014 roku, organizacja WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) przyzna³a firmie Z³oty Certyfikat Zgodnoœci za jej przewodnictwo w stosowaniu odpowiedzialnych spo³ecznie praktyk produkcyjnych.