Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Live czat RemaDays ju¿ dostêpny

23.11.2017

Na stronie internetowej targów RemaDays Warsaw uruchomiony zosta³ live czat, u³atwiaj¹cy komunikacjê ze zwiedzaj¹cymi. Dziêki tej us³udze otrzymacie Pañstwo szybk¹ odpowiedŸ na pytania dotycz¹ce targów RemaDays. Czat dostêpny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8-16. Zachêcamy do korzystania.